Skriv ut

Samråd för detaljplan för Älvestorp 11:3, Nora kommun (drivmedelsstation samt småskalig verksamhet)

Samråd pågår just nu för detaljplanen för Älvestorp 11:3, Nora kommun (drivmedelsstation samt småskalig verksamhet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en drivmedelsstation samt för handel (restaurang), kontor och småskalig verksamhet. En ny plats för drivmedelförsäljning syftar till att ge möjlighet att flytta befintlig drivmedelsstation från Nora tätort. Omfattning och gestaltning av bebyggelse för verksamheter, kontor och handel ska anpassas till att vara en del av Noras entré. Planen syftar även till att skapa förutsättningar för en ny cirkulationsplats samt att ge möjlighet för att utöka gång-och cykelvägar.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange Dnr: S-2017–866.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 2018-03-23.

Samrådshandlingar finns att läsa här:

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
Checklista behovsbedömningPDF

Handlingarna finns även på sidan om kommunernas planarbete.