Skriv ut

Förslag till översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors kommun

Planens syfte är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av kommunens tätorter och landsbygd.

Information om samrådsskedetPDF

Länk till samrådshandling, översiktplanPDF
Länk till samrådshandling, LIS-bilagaPDF

Bilaga – Miljökonsekvensbeskrivning MKBPDF
Bilaga – PM NaturinventeringPDF
Bilaga – Sammanställning av medborgardialogPDF