Skriv ut

Lindesberg

Ett naturvårdsprogram är antaget för Lindesbergs kommun 2009-12-14.PDF  

För att sammanfatta vad programmet har för syfte och mål har en avsiktsförklaring formulerats för naturvårdsprogrammet.

Avsiktsförklaring

Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. Programmet fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården, samt principer för hur alla berörda i de kommunala verksamheterna ska arbeta för att bidra till att målen uppnås.

En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att få ett gemensamt förhållningssätt kring skötseln av den kommunala tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnära naturmark ska ha en skötsel där målet är att värna biologisk mångfald, rekreation och social verksamhet. Samt främja folkhälsa, pedagogiska möjligheter och estetiska värden som ett led i arbetet för en uthållig kommun.

Naturvårdsprogram för Lindesberg​

En uppdaterad kortversion har tagits fram 2014. I kortversionen av programmet har fokus lagts på tätortsnära natur och åtgärder för att nå miljömålen. Det är också en lägesrapport av hur miljömålsarbetet går.

Kortversion av naturvårdsprogrammet för LindesbergPDF

Grönstrukturplan

En åtgärd som beslutats i naturvårdsprogrammet är att ta fram en grönstrukturplan för Lindesbergs tätort. Arbetet pågår och planen kommer förhoppningsvis vara färdig i slutet av 2013. En grönstrukturplan behövs för att strukturera och samordna arbetet med den tätortsnära naturen. I planen kommer områden av värde för rekreation, undervisning och biologisk mångfald pekas ut. Grönstrukturplanen kommer att fungera både som underlag för val av skötsel och som ett planeringsunderlag vid exploateringar.

Sidansvarig: Hilkka Sievert 2014-02-21