Skriv ut

Värmepumpar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning (< 100 kW uttagen effekt) för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan lämnas till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd innan installationen utförs. Det är viktigt att Ni kontaktar BMB i ett tidigt skede när ni planerar att installera en värmepump för att få information om vilka bestämmelser som finns.

Anmälan/ansökan

Till blankettenPDF ska bifogas en situationsplan (ritning) i lämplig skala som visar fastigheten med kollektorns/borrhålets placering, eventuella vattentäkter och avloppsanordning samt grannfastigheter med eventuella borrhål, vattentäkter och avloppsanordningar. Till hjälp vid ifyllnad av anmälan/ansökan kan denna lathundPDF användas.

BMB har inget register över privata brunnar i kommunen. Detta gör att det är den sökandes ansvar att ta reda på och redovisa de privata brunnar som finns i närheten av den planerade värmepumpanläggningen.

Anmälan/ansökan ska inkomma till BMB i god tid före borrning och/eller installation av värmepump. Enligt Miljöbalken ska en anmälan inkomma minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Normal handläggningstid för värmepumpanmälan är ca tre veckor. För en ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde kan handläggningstiden bli längre eftersom yttrande måste tas in från huvudmannen för vattenskyddsområdet. Skriftligt besked på anmälan/ansökan med de villkor som gäller för installation och användandet av värmepumpanläggningen skickas till fastighetsägaren då beslut tagits i ärendet.

En komplett ifylld ansökan/anmälan med alla bilagor förkortar handläggningstiden!

Observera att om en oljecistern tas ur bruk ska detta anmälas till miljökontoret, se blankett för anmälan om att ta cistern ur bruklänk till annan webbplats.

Certifiering av brunnsborrare

Från 1 januari 2011 ställer BMB krav på att borrning för bergvärme ska utförs av brunnsborrare som är certifierade enligt SITAC. Kontrollera därför att den borrare du eller installatören anlitar är certifierad. Uppgifter om certifierade brunnsborrare hittar du här SITAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmepumpar och vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområde styr föreskrifterna för området om installation kan medges. Därtill kommer att huvudmannen för vattenskyddsområdet ska få möjlighet att yttra sig över ansökan. I de flesta fall är huvudmannen Bergslagens kommunalteknik. I vissa fall kan det krävas en dispens från skyddsföreskrifterna som behandlas av Länsstyrelsen. Anmälan om installation kan inte handläggas av BMB förrän Länsstyrelsen har beslutat om dispens i ärendet.

Vid värmepumpanläggningar där mängden köldmedium överstiger 3 kg är ägaren skyldig att tillse att en årlig kontroll utförs av en certifierad kylfirma eller motsvarande. Kontrollrapporten behöver inte skickas in BMB.

Vid värmepumpanläggningar där mängden köldmedium överstiger 10 kg är ägaren skyldig att tillse att en årlig kontroll utförs av en certifierad kylfirma eller motsvarande samt lämna in årlig kontrollrapport till BMB.

Avgift

Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas en engångsavgift ut för handläggning av anmälan. Avgiften motsvarar en timmes arbete. Motsvarande avgift för tillståndsansökan inom vattenskyddsområde är för två timmars arbete.

Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Normbrunn -07

Vid borrning för bergvärme i BMB:s verksamhetsområde ska dokumentet Normbrunn -07länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillämpas. Rekommenderade avstånd för bergvärmeanläggnings placering till annan bergvärmebrunn är 20 meter och till dricksvattenbrunn 30 meter.


Sidansvarig: Hilkka Sievert 2014-02-21