Skriv ut

Förorenade områden

Mer än 100 år av gruvbrytning och industriverksamheter har satt sina spår i naturen i Bergslagen. Inom BMBs område finns fler än 100 områden som misstänks vara så förorenade att de kan medföra påverkan på människa och miljö. Endast en mindre del av dessa områden har undersökts närmare med avseende på innehåll och spridning av giftiga ämnen.

Länsstyrelsen gör årliga sammanställningar av vilka områden som är undersökta och vilka områden som ska prioriteras. På Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om vilka platser i länet som är förorenade.

Vad är ett förorenat område?

Ett förorenat område har halter av olika ämnen som är betydligt högre än halterna i omgivningen och så höga att de kan medföra skada på människor eller miljön. Föroreningarna kan vara tungmetaller (exempelvis bly, koppar, arsenik), oljor eller miljögifter som PCB och dioxin. Föroreningar i mark, vatten och sediment blir ofta kvar under en lång tid om vi inte gör något åt det, och de kan spridas vidare till vattendrag och grundvatten. Människor kan utsättas för föroreningar genom direkt kontakt med jorden eller genom dricksvatten och grönsaker som odlats i den förorenade jorden.

Ta reda på om marken är förorenad

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avveckla en verksamhet är det viktigt att ta reda på om marken är förorenad. Om det finns misstanke om att marken kan vara förorenad bör en konsult anlitas för att göra en miljöteknisk markundersökning.

Underrätta miljökontoret om föroreningar upptäcks

Den som upptäcker en förorening i mark, vatten eller byggnad är skyldig att snarast underrätta miljökontoret om detta. Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att först anmäla det till miljökontoret. Den som utför åtgärder i ett förorenat område utan att ha anmält det riskerar att bli ansvarig för föroreningen. Skyldigheten att anmäla gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte.

Blankett för underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad kan hämtas här.

Exempel på förorening i byggnad är PCB-haltiga fogar eller golv .

Anmäl innan sanering

Sanering och efterbehandling av ett område är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Även efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor kan kräva tillstånd eller anmälan. Skriftlig anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas. Vid akuta situationer tillämpas ett förenklat anmälningsförfarande.

Ansvar för sanering och efterbehandling

Den som bedriver eller bedrivit den verksamhet som har bidragit till föroreningsskadan är ansvarig för sanering och efterbehandling. En del av ansvaret kan i vissa fall även läggas på fastighetsägaren, för fastigheter som är sålda efter den 1 januari 1999. Fastighetsägaren kan också bli ansvarig att åtgärda spridning av föroreningar från förvaring av avfall. För privata fastighetsägare är lagen inte lika sträng.

En ansvarsutredning ska alltid göras för att fastställa det juridiska ansvaret för efterbehandling och sanering.

Det finns i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket för undersökning, sanering och efterbehandling. Mer information om förorenade områden, hur undersökningar ska gå till, metoder för sanering och mycket annat finns på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Hilkka Sievert 2013-12-13