Skriv ut

Tillsyn som rör byggnader och tomter

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Stadsarkitektkontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i våra fyra kommuner följer de lagar och föreskrifter som finns inom plan- och byggområdet. Läs mer om byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vems ansvar?

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar att hålla gator samt gång- och cykelbanor rena, säkra och framkomliga. Kommunen tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän mark och fastighetsägaren ansvarar för gångbanan utanför sin fastighet. Året runt!

Läs mer i broschyren "Från träd och buskar till snö och is – ditt ansvar som fastighetsägare".PDF

Siktskymmande växtlighet

Klippning av häckar och träd vid gator och gångbanor är viktigt för att få en säker trafikmiljö. Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växtlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.
Läs mer i informationsbladet "Klipp häcken".PDF

Ovårdade tomter och byggnader med eftersatt underhåll

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och tomter hållas i vårdat skick. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som ser till att lagen efterföljs och sköter tillsynen av byggnader och tomter. Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall. Även byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras.

Du kan göra anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som sker i ärendet.

Enkelt avhjälpta hinder/tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Det gäller de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Läs mer om tillgänglighet på allmänna platser på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hissar och andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna
anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på när och hur
motordrivna anordningar i byggnadsverk får användas. Kraven preciseras
ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut. Ta del av
föreskrifterna under rubriken Boverkets föreskrifter i Relaterad
information. Mer information om kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar finns på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-06-26

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se