Skriv ut

Täkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan till exempel vid anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong. När man ska välja en plats för en täkt är det viktigt att ta hänsyn till känsliga naturmiljöer och boende som kan störas av exempelvis buller, vibrationer och damning från täkten.

Tillstånd

Täktverksamhet är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen, läs mer på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För täkt som bara drivs för markägarens eget husbehov gäller särskilda regler.

Miljörapport och produktionsuppgifter

För alla tillståndspliktiga verksamheter ska en årlig miljörapport registreras senast den 31 mars varje år i Svenska Miljörapporterings Portalen (SMP). För täkter ska även årets produktionsuppgifter finnas med. Om miljörapporten inte kommer in i tid tas en miljösanktionsavgift på 1000 kronor ut.

Tillsyn

Miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för miljötillsynen över täktverksamheter. Tillsynen handlar om kontroll av verksamheters påverkan på miljön som till exempel buller, transporter, utsläpp till luft och förorening av vatten. Miljökontoret arbetar också med naturvårdsfrågor som gäller täkter. 

Mer information om täkter finns på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturgrus

Naturgrus är en ändlig resurs. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden. Grusåsar är viktiga för grundvattenbildning och kan ha stor betydelse för dricksvattenförsörjning. Uttaget av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med bergkross, morän och återanvänt material. Att minska användandet av naturgrus ingår som ett delmål i miljömålet "God bebyggd miljö" som riksdagen beslutat om.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt menas att på den egna brukningsenheten göra uttag som bara ska användas för eget behov och att det utbrutna materialet inte ska säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Om husbehovstäkten kan komma att ändra på naturmiljön eller om växter och djur påverkas ska en samrådsanmälan göras till miljökontoret. Det finns ingen angiven minsta arealgräns eller brytningsvolym som styr att samrådsanmälan ska göras. Även små täkter kan ge betydande påverkan på naturmiljön. Anmälan görs till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen på blanketten Anmälan om husbehovstäktPDF. Sådan anmälningsplikt gäller också torvtäkt för husbehov med ett större verksamhetsområde än 5 hektar eller där den totalt uttagna mängden är större än 50 000 kubikmeter.

Större husbehovstäketer för naturgrus och/eller berg, där den totalt uttagna mängden är större än 10 000 ton, ska anmälas enligt miljöprövningsförordningen. Samma blankett som ovan kan användas även i dessa fall, men det krävs i regel mer uppgifter. Kontakta miljökontoret för mer information.

Särskilda regler inom vattenskyddsområde

I ett vattenskyddsområdes föreskrifter kan ibland miljökraven vara skarpare än annan gällande lagstiftning. I vissa fall kan det till exempel vara krav på att söka tillstånd för husbehovstäkt hos miljökontoret. Tillståndskravet är i sådana fall oberoende av hur stort uttag som planeras.

Information om vad som gäller för ett särskilt område finns på länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-10-07

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta miljökontoret/
miljöskydd