Skriv ut

Miljöskydd

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i våra fyra kommuner följer de lagar och föreskrifter som finns till skydd för miljön. Läs mer om hur du startar och driver verksamheter med miljöpåverkan.

Vad innebär miljötillsyn?

Som företagare ska du planera och kontrollera din verksamhet för att minska risken för att miljön påverkas negativt. Miljökontoret gör tillsynsbesök för att kontrollera hur företag arbetar med bland annat sin egenkontroll. Läs mer om egenkontroll här. Vi ger också råd om hur företag kan förbättra sitt miljöarbete. Om vi upptäcker brister får företagen efter inspektionen besked om vad de behöver göra för att åtgärda bristerna. Om det är allvarliga brister förelägger vi företaget att genomföra åtgärderna inom en viss tid, alternativt kan verksamheten förbjudas.

Exempel på tillsynsområden är:

  • kemikalielagring och kemikaliehantering
  • avfallslagring och avfallshantering
  • buller
  • utsläpp till luft, mark eller vatten.

Miljörapport/årsrapport

De flesta anmälningspliktiga och vissa inte anmälningspliktiga verksamheter ska lämna in en årsrapport till miljökontoret. Där redovisar företaget uppgifter från föregående år för de delar av verksamheten som berör miljön. Vad som ska redovisas beror på vilken verksamhet man har. Exempel på uppgifter som redovisas är mängd avfall, använd mängd kemikalier, eventuella olyckshändelser under året, utsläpp till luft eller vatten och energiförbrukning. Årsrapporten skickas in senast den 31 mars året efter det år rapporten gäller.

Avgifter för miljötillsyn

Miljökontoret tar ut en avgift enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige i de fyra kommunerna. Avgiften varierar beroende på typ av verksamhet, storlek på produktionen och vilka risker för människors hälsa eller miljön som verksamheten utgör.

Årlig avgift eller timavgift

  • Årlig avgift gäller huvudsakligen anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, och avgiften debiteras företaget i början av året. Hur stor den årliga avgiften är beror på vilken avgiftsklass verksamheten hör till. Avgiftsklassen styrs av bransch, verksamhetens inriktning och omfattning.

  • Timavgift tas ut efter utförd tillsyn vid verksamheter som inte har årlig avgift, och vid handläggning av amälningar och tillstånd. Timavgiften är för närvarande är 960 kr.

Här hittar du taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är baserad på ett underlag framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift är reglerad genom förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om du bryter mot någon av angivna bestämmelser har tillsynsmyndigheten skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten. Du måste betala miljösanktionsavgiften även om du brutit mot reglerna utan uppsåt eller av oaktsamhet, till exempel om du inte känt till vilka regler som gäller.

Exempel på överträdelser är

  • om du lämnar in miljörapport för sent för en B-verksamhet - 1 000 kr
  • om du inte låtit göra föreskriven läckagekontroll av en köldmedieanläggning –  5 000 kr
  • om du kommer in för sent med kontrollrapport för köldmedier – 1 000 kr

Senast uppdaterad 2019-05-14

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till info@sbbergslagen.se

Kontakta miljökontoret/
miljöskydd

Foto på en förbränningsanlägging