Skriv ut

Förorenade områden

Vad är ett förorenat område?

Ett förorenat område har halter av olika ämnen som är betydligt högre än halterna i omgivningen och så höga att de kan medföra skada på människor eller miljön. Föroreningarna kan vara tungmetaller (exempelvis bly, koppar, arsenik), oljor eller miljögifter som PCB och dioxin. De kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. Föroreningar blir ofta kvar under en lång tid om vi inte gör något åt det, och de kan spridas vidare till vattendrag och grundvatten. Människor kan utsättas för föroreningar genom direkt kontakt med jorden eller genom dricksvatten och grönsaker som odlats i den förorenade jorden.

Ta reda på om marken är förorenad

Om du tänker köpa eller sälja en fastighet, göra markarbeten eller avveckla en verksamhet är det viktigt att ta reda på om marken är förorenad. Först kontrollerar du om det har funnits någon verksamhet på platsen som misstänks kan ha förorenat marken.

Exempel på verksamheter som kan ha medfört föroreningar är:

  • cisterner för eldningsolja
  • bensinstationer
  • verkstadsindustri
  • sågverk
  • gruvor.

På fastigheter i tätorter kan det under historien ha bedrivits flera olika typer av verksamheter som kan ha förorenat mark och byggnader. Det finns också områden som har fyllts ut med förorenade jordmassor.

Om du misstänker att marken kan vara förorenad bör du anlita en konsult för att göra en miljöteknisk markundersökning. Som ett första steg kan du eller konsulten kontakta miljökontoret. Vi kan ha uppgifter om det har utförts markundersökningar tidigare och vilka verksamheter som har funnits på platsen.

I informationsbladet "Upptäckt av oljecistern vid schaktarbete"PDF finns information om dels vad du ska tänka på innan du gräver i ett område där det kan finnas en oljecistern, dels vad som är viktigt att göra om en cistern upptäcks i marken vid grävarbeten.

Meddela miljökontoret om föroreningar upptäcks

Den som upptäcker en förorening i mark, vatten eller byggnad är skyldig att snarast meddela miljökontoret om detta. Under kontorstid ringer du 0581-81000 och begär att få bli kopplad till miljökontoret angående förorenad mark. Du kan också meddela miljökontoret per e-post på info@sbbergslagen.se eller på blanketten Anmälan om upptäckt av förorening i maark, vatten eller byggnad PDF

Vid grävarbeten upptäcks ibland oljeföroreningar genom att det luktar eller att man hittar en oljecistern.

På våren bildas ofta en oljeaktig hinna på ytan till stillastående vattensamlingar. Hinnan kan skimra i många olika färger. Om man drar en pinne genom ytan och den spricker upp är det troligen en hinna från bakterier som är naturligt och ofarligt. Det finns då ofta orangebrunt slem vid botten. Om hinnan flyter ihop efter pinnen är det troligen olja.

Ett exempel på förorening i byggnad är PCB-haltiga fogar eller golv.

Anmäl innan markarbeten görs i ett förorenat område

Om du planerar att sanera eller utföra markarbeten i ett område där det misstänks finnas föroreningar, så ska du kontakta miljökontoret. Ring 0581-81000 och begär att få bli kopplad till miljökontoret angående förorenad mark eller skicka en epost till info@sbbergslagen.se. Det kan krävas en anmälan, som då ska göras i god tid före åtgärd. Skyldigheten att anmäla gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte.

Inför sanering av PCB i fogmassor, använd denna blankett.PDF

Ansvar för sanering

I första hand är den som förorenat ansvarig för undersökning och sanering. Den som bedriver eller bedrivit den verksamhet som har bidragit till föroreningsskadan är ansvarig för sanering och efterbehandling.

Om du köper en förorenad fastighet och vid köpet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den kan du bli ansvarig för att åtgärda föroreningen. (Om det gäller en privatbostad ansvarar bara den som vid köpet kände till föroreningen.

När miljökontoret bedömer om du behöver sanera marken utgår vi ofta från Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Vilka åtgärder som du behöver genomföra beror på vilken typ av förorening som påträffats, vilka föroreningshalter det rör sig om och vad marken ska användas till. Vi ställer högre krav på eventuell sanering och skyddsåtgärder om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder än när det gäller mark inom ett industriområde eller inom vägområden.

När det inte finns någon som är ansvarig används i vissa fall statliga medel för att undersöka och sanera förorenade områden.

Mer information om förorenade områden

Det finns många områden som är eller misstänks vara så förorenade att de kan påverka människor eller miljön. En mindre del av dessa områden har undersökts närmare med avseende på innehåll och spridning av giftiga ämnen. Länsstyrelsen har uppgifter om vilka områden som är eller misstänks vara förorenade. Läs mer om förorenade områden på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNaturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns ytterligare information om förorenade områden.

Senast uppdaterad 2018-11-22

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se