Skriv ut

Cisterner

Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark måste besiktas regelbundet. Kontrollen ska minska risken för att olja läcker ut och förorenar mark, vatten eller avloppsnätet.

Besiktning av cisterner

 • Cisterner och tillhörande rörledningar som inte är korrosionsskyddade ska besiktas vart sjätte år.
 • Cisterner och tillhörande rörledningar som är korrosionsskyddade ska besiktas vart tolfte år.
 • Besiktning ska utföras av ett ackrediterat företag.
 • Kopia på besiktningsprotokoll ska sparas och kunna visas upp på begäran.
 • För cisterner inom vattenskyddsområde gäller speciella regler, se rubriken Cisterner inom vattenskyddsområde längre ner på denna sida.

För att veta när cisternen besiktades senast och om den är korrosionsskyddad (K) eller inte korrosionsskyddad (S) kan du läsa på protokollet från den senaste besiktningen. Datum för den senaste kontrollen ska också finnas på en metallskylt vid cisternen.

För att hitta de företag som är godkända för att besikta cisterner i ditt område besök Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det krävs att företag som utför cisternkontroll är godkända av myndigheten Swedac.

Nyinstallation eller uppställning av cistern

Vid installation eller uppställning av nya cisterner finns krav på att du informerar miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig. Använd blanketten för anmälan av nyinstallation eller uppställning av cisternPDF.

Krav på anmälan gäller för:

 • cisterner i mark med volym större än 1 m³, med tillhörande rörledningar
 • cistern ovan mark med volym mellan 1-10 m³ som är uppställda utomhus, med tillhörande rörledningar
 • mark- eller golvförlagda rörledningar som är anslutna till cistern ovan mark
 • hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Det finns speciella krav för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde. Exempel på krav:

 • Cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha ett sekundärt skydd, t.ex. vara invallade.
 • Cisterner och tillhörande rörledningar som är korrosionsskyddade och som saknar sekundärt skydd ska besiktas vart sjätte år.
 • Cisterner och tillhörande rörledningar som inte är korrosionsskyddade och som saknar sekundärt skydd ska besiktas vart tredje år.
 • Informationsskylt ska finnas.

Anmäl cisterner som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljökontoret. Använd blanketten för anmälan om att ta cistern ur brukPDF.

En cistern som inte kommer att användas längre ska tömmas och rengöras. Oljerester och nivåmätare, som kan innehålla kvicksilver, ska lämnas som farligt avfall. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tas bort. Det är viktigt att ta bort påfyllningsröret så att påfyllning inte sker av misstag. I undantagsfall, exempelvis om det finns risk för marksättningar, kan en markförlagd cistern lämnas kvar, om den är rengjord och sandfylld.

När en markförlagd cistern grävs bort måste en kontroll av marken omkring cisternen göras för att se om marken är förorenad. Om så är fallet ska förorenad jord grävas bort och lämnas som farligt avfall. Miljökontoret ska informeras om att förorenad mark upptäckts.

Om du ersätter oljeuppvämingen med att sätta in en värmepump, tänk då på att du även måste anmäla till miljökontoret att du ska sätta in en värmepumpöppnas i nytt fönster.

Upptäckt av cistern vid schaktarbete

När en cistern upptäcks vid gräv- och schaktarbeten i mark finns det saker man måste tänka på, bl.a. att ta kontakt med miljökontoret, se informationsbladet "Upptäckt av oljecistern vid schaktarbete".PDF

Miljösanktionsavgift för cisterner

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till miljökontoret eller inte besiktar din cistern enligt reglerna, har miljökontoret en skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften är på mellan 1000 - 3000 kr. Miljösanktionsavgift tas inte ut för överträdelser som skedde innan 2007.

Lagstiftning kring cisterner

Bestämmelserna om besiktning, anmälan och övriga krav som gäller cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB-myndigheten, f.d. Räddningsverket) har också regler för cisterner. Deras syfte är brandskydd. Se vidare om cisterner ur brandskyddsperspektiv på MSB-myndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2018-03-29

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *
Kontakta miljökontoret/
miljöskydd