Skriv ut

Verksamheter med miljöpåverkan

Vad menas med verksamheter med miljöpåverkan?

Verksamheter med miljöpåverkan omfattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön. Ett annat begrepp för en sådan verksamhet är miljöfarlig verksamhet. Definitionen av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap 1 § miljöbalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du starta en verksamhet med miljöpåverkan?

Anmälan om att starta en verksamhet med miljöpåverkan

Du anmäler din verksamhet via blanketten Miljöfarlig verksamhet-anmälan.PDF

Anmälan ska skickas in till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i god tid innan verksamheten planerar att startas.

Fyll i blanketten så noga som möjligt och beskriv verksamheten, dess processer och konsekvenser för miljön. Om du inte får plats i blanketten, skriv på separat papper och lägg med det i anmälan.

Följande bilagor bör skickas med anmälan:

 • en karta över området
 • en situationsplan över de byggnader där verksamheten ska bedrivas
 • en förteckning över de kemiska produkter som ska användas i verksamheten

Hur handläggs ett anmälningsärende?

 1. Anmälan kommer in till Samhällsbyggnadsnämnden
 2. Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen granskar anmälan
 3. Miljökontoret begär kompletteringar om det behövs
 4. Miljökontoret skickar anmälan till Länsstyrelsen för synpunkter
 5. Eventuella berörda ges möjlighet att lämna synpunkter över verksamheten (exempelvis grannar, organisationer och andra myndigheter).
 6. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut. Beslutet kan innebära att verksamheten får startas med vissa försiktighetsåtgärder, eller att den inte får startas. Beslutet går att överklaga.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid handläggningen av anmälan tar beror bland annat på hur utförlig anmälan är, hur lång tid andra instanser handlägger ärendet och hur omfattande verksamheten är. Om beslutet behöver tas upp på ett nämndsammanträde måste anpassning ske till nämndens sammanträdestider.

Vad kostar det?

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift på för närvarande 960 kr per timme för att handlägga ärendet, enligt den taxa som är antagen av Kommunfullmäktige i de fyra kommunerna.

Driva en verksamhet med miljöpåverkan

Du som driver en verksamhet eller som gör något som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön har ett ansvar för att verksamheten inte skadar omgivningen, till exempel i form av utsläpp av föroreningar till luft eller vatten. Du ska därför kontrollera din verksamhet och kunna visa att miljölagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera verksamhetens påverkan på omgivningen och arbeta för att förebygga och minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt. Läs mer om företags egenkontroll.

Miljötillsyn och avgifter

Miljökontoret kan göra ett tillsynsbesök vid din verksamhet för att kontrollera hur ditt företag arbetar med egenkontroll. Vi ger också råd om hur du kan förbättra ditt miljöarbete. Miljökontoret tar ut en avgift för kontorets arbete enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Läs mer om miljökontorets miljötillsyn och avgifter för miljötillsyn.

Vilka regler kan beröra dig som driver en verksamhet med mijlöpåverkan?

Det finns regler inom olika områden som kan beröra dig som driver en verksamhet med miljöpåverkan. Vilka regler som gäller för din verksamhet beror helt på vilken verksamhet du driver. Nedan följer ett urval av områden som har speciella regler och som kan beröra din verksamhet:

 • Egenkontroll
 • Kemikaliehantering
 • Avfallshantering
 • Buller
 • Oljeavskiljare
 • Cisterner
 • Bygglov

Anmälan eller tillstånd

Vad gäller för ditt företag?

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller bland annat om du hanterar farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luft eller till vatten. Buller är också en miljöpåverkan.

Verksamheter med miljöpåverkan delas in i olika grupper:

 • Tillståndspliktiga – ansökan görs antingen till Mark- och miljödomstolen (A-anläggningar) eller till Länsstyrelsen (B-anläggningar)

 • Anmälningspliktiga (C-anläggningar) – anmälan görs till kommunens miljönämnd

 • Övriga verksamheter (ibland kallade U-verksamheter) som inte kräver tillstånd eller anmälan, men som Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändå bedriver tillsyn över. 

I Miljöprövningsförordning (2013:251) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterbeskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Exempel på miljöfarliga verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är

 • mekaniska verkstäder
 • verkstäder för lackering
 • bensinstationer
 • fordonstvättar eller kemtvättar
 • anläggningar för motorsport
 • skjutbanor.
 • avfallsanläggningar, t. ex. skrothantering

I nästan alla verksamheter uppstår avfall. Läs mer om vilka regler som gäller för avfallshantering.

Senast uppdaterad 2019-05-14

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta miljökontoret/
miljöskydd

Foto på benisnstation