Skriv ut

Små avlopp

Om det inte finns möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät, så får du titta på förutsättningarna att bygga en egen avloppsanläggning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen fastighet. I vissa fall går det även att göra en gemensamhetsanläggning tillsammans med grannar. Sådana här avloppsanläggningar kallas idag för små avlopp och betjänar mellan 1 upp till 200 pe (personekvivalenter).

Är mitt avlopp godkänt?

Ett enskilt avlopp ska bestå av slamavskiljning och någon form av efterbehandling. I vissa fall är det även möjligt att ha en sluten tank. Efterbehandling av avloppsvatten kan t.ex. vara en markbädd, infiltrationsbädd eller ett minireningsverk.

Har du ett gammalt avlopp och du är osäker på om avloppet är godkänt eller inte kan du lätt testa det på Avloppsguidens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Är avloppet inte godkänt är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda det. Information om hur du går tillväga för att ansöka om ett nytt avlopp eller göra om ett befintligt finns här nedanför under Vill du bygga nytt avlopp?

Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och fastighetsägaren som ansvarig verksamhetsutövare.

Vill du bygga nytt avlopp?

Om du ska bygga nytt avlopp ska du först kontakta Miljökontoret för att få information om vilka reningskrav som ställs på din fastighet.

Reningskraven skiljer sig åt beroende på om din fastighet ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå, inom vattenskyddsområde, nära sjö/vattendrag eller om det finns förorenad mark.

Som fastighetsägare bör du sedan kontakta en sakkunnig projektör/entreprenör PDFsom kan hjälpa till med att göra en VA-utredning. När ansökningshandlingarna kommit in till miljökontoret åker vi ut och inspekterar platsen tillsammans med fastighetsägare och projektör/entreprenör.

Att inte söka tillstånd eller anmäla att du ska inrätta en avloppsanläggning kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut och företagsbot för entreprenören.

I högerspalten finns informationsbroschyrer om enskilda avlopp.

Tillstånd krävs för

 • Avloppsanläggning med WC
 • Anslutning av WC till befintlig anläggning
 • Ombyggnation av befintlig avloppsanläggning (där funktionen ändras t ex nytt reningssteg eller ny utsläppspunkt)
 • Avloppsanläggning för BDT-avlopp inom vissa områden, t.ex. vattenskyddsområde
 • Kompostering/spridning av slam från slamavskiljare.

Anmälan krävs för

 • Avloppsanläggning för BDT (Bad,disk och tvätt) -vatten
 • Ändringar av befintlig avloppsanläggning (t ex utbyte av markbädd till en ny på samma plats)
 • Torrtoaletter och urinseparerande toaletter med eget omhändertagande av restprodukten.

Tillstånd krävs inte för att installera eltoalett, torrdass, utedass eller förmultningstoalett. Då krävs endast ansökan om eget omhändertagande av latrin. Läs mer om latrinkompostering här.öppnas i nytt fönster

Om du ska lägga ner en sluten tank för WC och/eller göra ett BDT-avlopp ska du ansöka/anmäla på blanketten Anmälan/ansökan Enskilt avlopp BDT och/eller TC sluten tank för WC.PDF

Om du ska ha WC och BDT på samma anläggning ska du ansöka på blanketten Ansökan Enskilt avlopp BDT + WC (ej sluten tank).PDF

Behöver du hjälp med att få ut en fastighetskarta till grund för din ritning kontaktar du Miljökontoret så fixar vi det.

Kostnaden för tillstånd till avloppsanläggning med WC är för närvarande 5 760 kr. Kostnaden för BDT-avlopp är 3 840 kr. Detta gäller för anläggningar som betjänar mellan 1 och 15 personer.

Normal handläggningstid är 6 veckor men kan förkortas om ansökan och redovisning av VA-utredning med den tekniska lösningen är bra gjord, så att ansökan inte behöver kompletteras.

Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Du som köper hus

När du köper ett hus tar du även över den avloppsanläggning som finns på plats. Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Det är också viktigt att veta dimensioneringen på anläggningen för att avgöra hur många personer som kan använda den.

En avloppsanläggning som inte är godkänd måste åtgärdas. Om du måste anlägga en ny avloppsanläggning eller bygga om den befintliga behöver du skicka in en ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Du kan även läsa mer om hur du går tillväga under Vill du bygga nytt avlopp?

Vilka frågor kan du ställa när du ska köpa ett hus?

 • Finns det tillstånd för avloppsanläggningen? Om ja, när fick anläggningen tillstånd?
 • Hur gammal är anläggningen, när kan den behöva göras om?
 • Finns det ett föreläggande eller förbud på anläggningen från miljökontoret?
 • Vilken typ av anläggning är det, finns ritningar/dokument?

Du som säljer hus

Sammanställ de dokument du har om avloppsanläggningen, tillstånd och dokument/ritningar som underlag till mäklaren. Tänk på att dessa dokument ska följa fastigheten vid försäljningen.

Saknas information om avloppet på din fastighet?

Kontakta Miljökontoret och uppge din fastighetsbeteckning så kan vi söka i våra arkiv efter tillstånd och dokumentation. Om det inte finns någon information om ditt avlopp kan vi åka ut till fastigheten och kontrollera avloppet. Vi gör då en bedömning av vilken sorts anläggning som finns på platsen och dess funktion. Uppfyller inte anläggningen kraven i miljöbalken måste den göras om.

När vi inspekterar avloppsanläggningar i fält tas en avgift ut för tillsynen. Avgiften är 960 kronor och motsvarar en timmes handläggningstid.

Skötsel och egenkontroll av avloppsanläggning

Ansvaret för att avloppsanläggningen kontrolleras och sköts ligger hos dig som fastighetsägare. Om du inte sköter din avloppsanläggning kan eventuella driftstörningar, överbelastningar eller fel på anläggningen orsaka att orenat avloppsvatten släpps ut eller att anläggningens livslängd förkortas.

Hur sköter du din avloppsanläggning?

 • En slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Detta för att undvika slamflykt till efterföljande reningssteg, som kan förkorta anläggningens livslängd.
 • Efter slamtömning ska slamavskiljaren direkt återfyllas med vatten.
 • T-rör ska finnas på utgående ledning i slamavskiljaren för att förhindra slamflykt.
 • Har slamavskiljaren flera kamrar, vanligtvis tre, bör du kontrollera om det finns ytslam i någon annan än den första och andra kammaren. I tredje kammaren ska det enbart finnas avslammat vatten. Om så inte är fallet måste slamtömning ske snarast. Ibland kan slamtömning behöva göras oftare än en gång per år. Det ska aldrig finnas slam i fördelningsbrunnen.
 • Kontrollera att mellanväggar i slamavskiljaren är hela och att rötter inte växer in mellan brunnsringarna.
 • Kontrollera regelbundet att larm på pumpbrunnar, slamavskiljare och minireningsverk fungerar.
 • Testa pumpar regelbundet så att de fungerar.
 • Kontrollera att det inte står vatten och/eller slam i fördelningsbrunnen, utloppsbrunnen och luftarna till spridar- och uppsamlingsledningar.
 • En markbädd/infiltrationsbädd har inte obegränsad livslängd. Beroende på bl.a. belastning, ålder och eventuell slamflykt behöver bäddar ibland grävas om.  
 • Ett minireningsverk kräver mer skötsel. Kontroll ska ske av sakkunnig fackman. Det bästa är om du tecknar ett serviceavtal med återförsäljaren om regelbunden kontroll. Ett egenkontrollprogram ska följas av ägaren. En årlig besiktningsrapport samt uppgift om mängden kemikaler som förbrukats under driftåret ska skickas in till Miljökontoret.
 • Fosforfällning/fälla behöver underhållas för att fungera. Kemikalier behöver fyllas på vid behov i en fällningsenhet och filtermassan i en fosforfälla måste bytas ut enligt tillverkarens anvisningar. En rapport på skötseln ska skickas in till Miljökontoret årligen. Vid kemisk fällning binds fosfor i slambrunnen vilket medför att slammängden ökar.
 • Se till att utloppsdiken inte växer igen.
 • Slå sly och annan växlighet på bädden regelbundet och ta ner träd som växer nära bädden, för att ledningarna inte ska skadas.
 • Släpp inte ut kemikalier som t.ex. målarfärg eller lösningsmedel i avloppet.
 • Kör inga tunga fordon över markbädden eller infiltrationen. Ligger bädden i en hage där det betar djur är det lämpligt att hägna in avloppsanläggningen så att djuren inte trampar sönder den.
 • Spola inte ner matrester, sanitetsskydd eller grövre torkpapper i avloppet.

Senast uppdaterad 2019-09-06

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se