Skriv ut

Slamdispenser och latrinkompostering

​Slamdispenser

Du kan söka dispens för förlängt slamtömningsintervall, befrielse från hämtning av slam och för spridning på jordbruksfastighet. Alla dispenser är personliga och gäller inte om fastigheten till exempel får nya ägare eller om förutsättningarna på fastigheten ändras (avloppsanläggningen används under en längre period än vad som uppgetts eller av fler personer etc).

Dock måste vissa förutsättningar vara uppfyllda (se nedan).

Ansökan sker på blanketten Undantag från avfallsförskrifterna slam och latrinPDF.

Avgift

För handläggningen av undantag från avfallsföreskriferna tar Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ut en avgift motsvarande 1 timmes handläggningstid, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Avgift tas ut även om du får avslag på din ansökan.

Förlängt intervall i slamtömningen

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du få förlängt intervall i
slamtömningen. Är anläggningen inte godkänd finns inte denna
möjligheten.

Riktlinjer för förlängt slamtömningsintervall

För att få tillstånd till förlängt slamtömningsintervall så måste följande kriterier, i lämpliga delar, vara uppfyllda

  • Avloppsanläggningen ska vara väl fungerande, uppfylla kraven i miljöbalken och tillstånd ska finnas. Det innebär att det ska finnas en trekammarbrunn och infiltration/markbädd för avlopp med ansluten WC, och tvåkammarbrunn med infiltration/markbädd för endast BDT-avlopp (bad, disk och tvätt).
  • Producerad slammängd får inte överstiga 50 % av den slammängd som avloppsanläggningen är dimensionerad för med tömningsintervall på en gång per år.
  • Större mängder flytslam i avskiljaren (sista kammaren) får inte förekomma eftersom detta kan äventyra reningsanläggningens funktion.

Miljökontoret räknar på hur mycket slam som produceras i avloppsanläggningen per år. Det är därför viktigt att fylla i ansökan så komplett som möjligt, med antalet personer som vistas på fastigheten, hur många dagar/år. Bifoga gärna kopia på tillståndshandlingar för avloppsanläggningen.

Befrielse från slamtömning - obebodd fastighet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan medge uppehåll på ett år i slamhämtningen om fastigheten står oanvänd tillfälligt, t. ex. vid en längre utlandsresa eller vid försäljning.

Om fastigheten inte ska användas under en längre tid söks istället befrielse från slamtömning hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Befrielse lämnas endast om fastighetens avlopp inte används alls, befrielsen gäller i fem år. Om samma förutsättningar kvarstår efter fem år får fastighetsägaren lämna in en ny ansökan till nämnden. Ansökan görs på blanketten om ansökan för undantag från avfallsföreskrifterna.PDF

Befrielse från slamtömning - eget omhändertagande

Det finns även möjlighet att själv ta hand om slammet från din avloppsanläggning på din fastighet med rätt teknisk utrustning. Vissa typer av avloppsanläggningar kan kompletteras med slamavvattnare så att man sedan kan kompostera slammet på samma sätt som latrin. Det finns också prefabricerade anläggningar som är gjorda för att man ska ta hand om slammet själv.

Spridning av slam på jordbruksmark

Ibland kan lantbrukare få dispens att sprida slam/latrin på jordbruksmark tillsammans med gödsel från djur. För att få dispens måste personen som söker hålla djur, ha tillräcklig areal att sprida på, sprida under tillåten period samt bruka ner slammet inom 24 timmar. Slammet ska hygieniseras innan spridning, och spridningen får inte orsaka olägenheter för närboende. Generellt gäller samma riktlinjer som för spridning av slam från reningsverk. Dessutom krävs särskilda skäl för att få undantag från ordinarie hämtning.

Avloppsslam får inte användas

  • på betesmark
  • på åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom tio månader räknat från spridningstillfället
  • på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt
  • på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden.

Kompostering av latrin och slam

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen hämtar inte längre latrinen från din
torrklosett. Du måste därför kompostera latrinen själv. Innan du börjar
kompostera latrin från torrklosett (t ex utedass) måste du ansöka om detta hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, vilket görs på blanketten ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna.PDF

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Anledningen till att latrinen måste komposteras är att sjukdomsframkallande mikroorganismer ska dö och att latrinen/slammet ska bli så pass multnat att växterna kan ta upp näringen. Latrinen ska komposteras minst sex månader utan påfyllning för att bakterier, virus och parasiter ska kunna brytas ned. Det är fördelaktigt om den får stå längre när det komposterade toalettavfallet ska användas till jordförbättring t.ex. i potatislandet.

Latrinkompostbehållare

På marknaden finns ett flertal latrinkomposter att välja mellan. Det går även bra att bygga sin egen kompost. Storleken kan variera mellan cirka 2 x 350 liter och 2 x 500 liter beroende på hur många personer som använder den, och om man har urinseparering eller inte.

En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis. Behållaren ska vara skadedjurssäker, ha tät botten och stå på en hårdgjord yta. Den måste även vara ventilerad för att komposteringsprocessen ska fungera på ett bra sätt. Behållaren bör ha lock under själva komposteringstiden för att inte vatten eller djur ska komma in i komposten och den ska helst stå under tak.

Det är inte godkänt att ha en grop i marken under dasset där latrinen samlas. Detta för att det kan förorena vattenbrunnar och sprida smitta på annat sätt.

Skötsel av latrinkompost

Latrinkomposten placeras på den egna fastigheten minst 5 meter från närmaste tomtgräns. Välj en skuggig plats men inte direkt mot norr, gärna under tak. Rekommenderat avstånd mellan latrinkompost och vattenbrunn är 50 m.

Vid igångsättandet läggs ett lager strömaterial till exempel sågspån eller torvmull i botten på behållaren. Latrinet varvas sedan med strömaterial för att suga upp fuktighet. Kalk eller liknande tillsatser ska inte tillsättas. Komposten behöver syre. Även om kompostens väggar och tak har ventilationsspringor bör man blanda om kompostinnehållet då och då.

Då första facket/behållaren fyllts till ungefär 2/3 avbryts tillförseln av latrin. Komposten ska nu stå i minst sex månader utan påfyllning för att bakterier, virus och parasiter ska kunna brytas ned. Under tiden tas den andra behållaren i bruk och det växelvisa användandet är därmed påbörjat. Komposten är klar då temperaturen gått ned och den känns som jord. Komposten kan nu användas i till exempel trädgårdslandet.  

All hantering av latrin ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, t.ex. så att inte lukt uppstår eller att dricksvatten förorenas.

Senast uppdaterad 2019-09-06

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se