Skriv ut

Inventering av små avlopp

I Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kommuner uppskattas det finnas mellan 7000-12 000 små avloppsanläggningar. Få har tillstånd, och många är gamla. Ett avlopp utan tillstånd är inte godkänt. Många av de små avloppen har dessutom inte tillräcklig rening. Endast slamavskiljare och ett rakt rör ut i t.ex. närliggande dike är inte godkänt.

För att säkerställa att de små avloppen uppfyller gällande miljökrav och för att kartlägga antalet avlopp utför Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inventering av dessa i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Generellt är 6 av 10 avloppsanläggningar underkända och behöver byggas om helt eller kompletteras. 

Hur väljs ett inventeringsområde ut?

Vi försöker prioritera var vi ska inventera så att det dels blir rättvist för boende i samma område, och dels så att det blir rättvist fördelat mellan våra fyra kommuner. Vi har satt upp några kriterier som vi tittar på när ett område väljs ut.

  • Problemområden, tex där klagomål på avlopp inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen eller där ytvattenprover visat höga halter av bakterier.
  • Områden med hög skyddsnivå för miljöskydd och/eller hälsoskydd. Hög skyddsnivå för miljöskydd finns i områden med sjöar och vattendrag med måttlig till dålig ekologisk status och där det finns särskilt skyddsvärda ytvatten. Hög skyddsnivå för hälsoskydd är det alltid inom vattenskyddsområde och ibland där det är tättbebyggt t.ex. i sommarstugeområden.
  • Omvandlingsområden och områden med närhet till kommunalt VA
  • Kommunvis

Hur går inventeringen till?

När ett inventeringsområde valts ut skickas ett informationsbrev med en inbjudan till informationsmöte ut till fastighetsägare med hus inom området.

På informationsmötet berättar vi om varför vi ska inventera just ditt område, samt lite praktisk information om hur vi går tillväga, vad som händer sen och lite om olika tekniska lösningar på avloppsanläggningar. På mötet kan du också boka tid med den miljöinspektör som ska inventera din fastighet, om du vill närvara vid inspektionen. Tidsbokning kan även göras per telefon eller e-post.

En enkät skickas ut i samband med informationsbrevet. Utifrån de uppgifter vi får in via enkäten gör vi en bedömning om avloppsanläggningen uppfyller dagens miljökrav.

De avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven i miljöbalken får ett förbud mot utsläpp till avsloppsanläggningen. Dessa kommer alltså inte att inspekteras på plats. Normalt börjar förbudet att gälla efter ca 2 år.

De fastigheter som utifrån enkäten har en avloppsanläggning som borde uppfylla kraven i miljöbalken inspekteras i fält av en miljöinspektör.  Detsamma gäller för fastigheter där vi inte får in några uppgifter.

Vid inspektionen kontrolleras slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank, fördelningsbrunn, markbädd/ infiltration, uppsamlingsbrunn, luftare och ev. utlopp. Vi tittar också på andra brunnar som kan vara en del av avloppsanläggningen och kontrollerar om ev. dränering verkar vara ansluten eller inte. På avloppsguidens hemsida finns en filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur vi går tillväga vid inventering i fält.

De fastigheter som inspekteras i fält får en inspektionsrapport efter besöket oavsett om avloppsanläggningen är godkänd eller inte.

Vad händer om du har en underkänd avloppsanläggning?

Om din avloppsanläggning inte blir godkänd vid inventeringen kommer den behöva göras om eller kompletteras. Krav i form av ett förbud mot utsläpp till avlopps-anläggningen riktas till fastighetsägaren och förbudet skrivs också in i fastighetsregistret så att det följer fastigheten vid eventuellt ägarbyte. Normalt börjar förbudet att gälla efter ca 2 år.

Tas någon avgift ut för inventering av avlopp?

För tillsynen av avloppsanläggningarna kommer timavgift att tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

För avloppsanläggningar som behöver inspekteras på plats kommer en högre avgift att tas ut, än för de anläggningar som inte behöver inspekteras.

Om du måste bygga om eller bygga en ny avloppsanläggning tas avgift ut för handläggning av anmälan/ansökan om tillstånd enligt gällande taxa. Om du inte självmant gör om anläggningen innan förbudet börjar att gälla riskerar du att få ett nytt förbud som förenas med vite. Vitesbeloppet döms ut om du ändå använder anläggningen utan att ha åtgärdat den efter att förbudet trätt i kraft.

Senast uppdaterad 2019-09-06

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se