Skriv ut

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplaner för samtliga fyra samverkanskommuner som vunnit laga kraft under de senaste 2 åren kan du se här nedan. Är du intresserad av äldre detaljplaner så kan du kontakta planavdelningen på Stadsarkitektkontoret, se kontaktuppgifter till höger.

För att se en karta med alla gällande detaljplaner i de fyra kommunerna, gå till sidan "Kommunernas planarbete".

 

2018

Ändring av detaljplan genom tillägg till detaljplan, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Rosen 1, Rosen 2 och Rudan 11 i Lindesberg

Syftet med tillägget till detaljplanerna är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelningar, för berörda fastigheter Rosen 1, Rosen 2 och Rudan 11, och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning. Rudan 11 ska regleras in i Lindesås 1:15, och Rosen 1 regleras in i Rosen 2.

Länk till ändring av detaljplan inkl. plankartaPDF

Linåkern 2 m.fl. (ändring av GC-väg)

Syftet med planläggningen är att ge planstöd för pågående servicetrafik
och leveranser till Lingårdens förskola samt möjliggöra byggandet av en
vändplan vid förskolans varumottagning. Samtidigt ändras markanvändningen
för förskolans område från C - Område för samlings- och föreningslokalsändamål
till S - Skola.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

2017

Del av Brodalen 1:1 m.fl. (ny skola)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av skola, utbyggnation av befintlig skola och idrottsområde. Syftet är även att bevara naturmark och ishall för att skapa ett pedagogiskt, mångsidigt och naturnära skolområde.

Skolorna ska kunna samutnyttja friyta och skolgård inom uteytan. Inomhus ska kök, bibliotek och idrottshall samutnyttjas. Ishallen ska kunna samutnyttjas med allmänheten. Skolan är även tänkt att innehålla ett centralkök som ska förse flera verksamheter inom kommunen med måltider.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Upphävande av detaljplanetillägg HA 101, undantag av bygglov vid skyltuppsättning i Hällefors tätort

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande detaljplanetillägg HA 101 som innefattar större delar av Hällefors tätort, som medger bygglovsbefrielse för skyltuppsättning inom detaljplaner som är fastställda eller laga kraftvunna före 1992-10-01.

Länk till detaljplanPDF

Näsbybacka 33:8 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel markanvändning för fastigheten Näsbybacka 33:8, genom att anpassa marken till nuvarande förhållanden.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Del av Hagaberg 1:1 (Gusselbyvägen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation på planområdet. Vidare syftar planen till att möjliggöra anläggandet av en parkering i anslutning till boendet, samt naturmark för att bevara naturen.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Ändring av detaljplan genom tillägg för Klockarhagen 3:1.

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, för berörda fastigheten Klockarhagen 3:1, då en ny gång- och cykelbro ska byggas

Länk till detaljplanPDF

Del av Mariedal 1:1 m.fl, (gata och stickspår)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra anläggandet av en ca 750 meter lång gata som binder samman Norra Bangatan med industrigatan till Billerud Korsnäs AB. Vidare syftar planen till att möjliggöra anläggandet av två järnvägssticksspår.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

2016

Kv Gåsen m fl (Strandskolan)

Syftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra nya flerbostadshus på Kv Gåsen och Kv LejonetSyftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra nya flerbostadshus på Kv Gåsen och Kv Lejonet.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Gillershöjden 19:4 m.fl. (kv. Morkullan)

Syftet med detaljplanen är att skapa ett område för handel och lokaltrafikändamål, dvs. att möjliggöra etablering av handel och centrumstödjande verksamheter samt bussangöring.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Del av Tredingen 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus på Tivoliplan.

Länk till detaljplan inkl. plankartaöppnas i nytt fönster

Del av Nora 1:1 (Trängbo camping)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en liten utökning av befintlig camping.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Torp 24:5 (Tallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus (65+ boende), i anslutning till befintligt äldreboende, Tallen i Frövi.

Del av Lindesby 1:65

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av punkthus och radhus samt utreda eventuell lokalisering av förskola

Kyrkberget 18:2 (kv. Bulten)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vårdcentral samt lägenheter för trygghetsboende

Senast uppdaterad 2018-05-22

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *