Skriv ut

Pågående planarbeten i Nora kommun

Detaljplan för Rosen 11 m.fl

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta framtida bygglovsprövning, säkerställa de behov en utökad verksamhet inom området kräver logistiskt samt möjliggöra byggnation av bostäder i Nora vattentorn.

Samråd pågår 8 maj - 29 maj 2019.

Planhandlingar finns att läsa på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Biblioteket i Nora, Storgatan 15 samt digitalt nedan.

Samrådshandlingar:

1. FöljebrevPDF 2. PlankartaPDF 3. PlanbeskrivningPDF 4. UndersökningPDF 5. BullerutredningPDF

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Kv. Stockrosen genom ändring av detaljplan

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelningar, för de berörda fastigheterna Stockrosen 3, Stockrosen 9, Stockrosen 10, Stockrosen 11, Stockrosen 12, Stockrosen 13,Stockrosen 14 och Stockrosen 15 och på så sätt öppna möjligheten att genomföra fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.

Samråd om planen pågick 29 april 2019 – 14 maj 2019

Antagandehandling arbetas fram.

Upplysningar erhålles av:

Jonathan Pedersén, planarkitekt,
0581 – 810 81
jonathan.pedersen@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1. Området är utpekat som ut utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Samråd om planen pågick 8 mars 2019 – 29 mars 2019.

Granskningshandling arbetas fram.

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-05-16

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till info@sbbergslagen.se