Skriv ut

Pågående planarbeten i Lindesbergs kommun

Detaljplan för Dalkarlshyttan 2:1

Syftet med planläggningen är att möjliggöra nybyggnation av ca 10st radhus i anslutning till befintliga parhus i området. Planområdet ligger i Dalkarlshyttan, strax söder om Lindesbergs tätort, ute vid golfbanan. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Samråd pågick 8 juli 2019 – 11 augusti 2019

Granskning pågick 18 december 2019 - 19 januari 2020

Granskningshandlingar:

PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF UndersökningPDF SamrådsredogörelsePDF

SkissPDF ReferensbilderPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Detaljplan för del av Guldsmedshyttan 4:42 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att lösa trafiksituationen inom området vad gäller parkering, logistik och busstrafik.

Samråd pågick 20 september - 11 oktober 2019.

Granskning pågick 13 november - 29 november 2019.

Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-10.

Lagakrafthandling:

PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Detaljplan för Bägaren 13 m.fl (Vårdcentralen)

Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande vårdcentral till bostadshus och därmed ändra markanvändningen för vårdcentralen från allmänt ändamål till bostadsändamål.

Samråd pågick 28 februari – 22 mars 2019.

Granskning pågick 20 december 2019 - 15 januari 2020.

Antagandehandling arbetas fram.

Granskningshandlingar:

KungörelsePDF PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF UndersökningPDF SamrådsredogörelsePDF Trafikmätning PDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 mfl (Stadsskogsskolan)

Syftet med detaljplanen är att omvandla Stadsskogsskolan till bostäder, restaurang, föreningslokaler, kontorslokaler och förskola. Vidare är syftet att skapa helt nya bostäder söder om skolbyggnaden.

Samråd pågick mellan 28 oktober 2019 – 24 november 2019.

Granskningshandling arbetas fram.

Samrådshandlingar:

PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF UndersökningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny användning för Kristinaskolan till bostäder då verksamheten ska avvecklas, samt möjlig-göra för uppförande av nya bostäder på skolområdet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningen på den nya bebyggelsen. Planläggningen syftar också till att långsiktigt bevara de kulturmiljövärden som finns för byggnaderna inom planområdet. Vid utformningen av planområdet måste hänsyn tas till riksintresse kulturmiljövård för centrala Lindesberg. Området är utpekat som stadsbygd i Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Samråd pågick mellan 12 juli - 30 augusti 2019

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Frida Nilsson, planarkitekt
0581-810 67
frida.nilsson@sb-bergslagen.se

Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m. fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor i kvarterets östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. Planområdet är beläget i Lindesbergs stadskärna väster om Kristinavägen mellan Norra- och Södra Torggatan, i det som kallas Rådshuskvarteret.

Samråd pågick 24 oktober – 22 november 2018. Granskning pågick under perioden 12 april 2019 – 6 maj 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att rubricerad detaljplan godkänts och antagits av Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2019-06-10.

Antagandebeslutet har 2019 -06-13 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Planområdet är beläget väster om Lindesberg tätort.
Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för allmänna infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.
Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (norra verksamhetsområdet)

Planförslaget var ute på samråd mellan 16 maj 2018 till 15 juni 2018.

Granskningshandling arbetas fram.

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-, lager-, logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med järnvägsspår.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt småbåtshamn.

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Planprogram Dalkarlshyttan

Granskningshandling arbetas fram.

Samråd pågick 2 juli – 7 september 2018.

Syftet med planprogrammet är främst att utreda förutsättningarna för att uppföra nya bostäder och att möjliggöra fler idrotts- och rekreationsrelaterade verksamheter inom området. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av området kring Dalkarlshyttan och i skogen söder om golfbanan, där hänsyn tas till befintliga verksamheter och utvecklingen sker i samklang med områdets natur- och kulturvärden.

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-01-24

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se