Skriv ut

Aktuella planarbeten i Nora kommun

Del av Stensnäs 1:1 m fl (Klotstigen)


Granskning pågår 16 mars - 13 april 2018

Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i två till fyra våningar vilket motsvarar 8 respektive 14 meter som högsta tillåtna nockhöjd. Planförslaget möjliggör också för byggnation av lokaler för öppenvård. Den lägre bebyggelsen är orienterad mot Klotstigen och Bergslagsgatan. Den högre ligger närmast träden utmed bäcken som rinner genom planområdet. I planområdets östra del finns en lekplats för barn boende i närområdet samt ett mindre skogsparti som är planlagt som naturmark. Även området kring bäcken har planlagts som naturmark för att bevara träden som bidrar till omhändetagandet av vattnet som rinner i bäcken samt skapar en rumslighet och en grön skärm mellan fyravåningshusen och den närbelägna villabebyggelsen. Trädens höjd skapar en skala som kan harmoniera med en högre bebyggelse.

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2016-140". Synpunkterna kan också skickas med post till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 13 april 2018.

Underrättelse om förslag till detaljplanPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar kan ges av:
Frida Nilsson, fysisk planerare
0581-810 67
frida.nilsson@sbbergslagen.se

Linåkern 2 m.fl. (ändring av GC-väg)

Syftet med planläggningen är att ge planstöd för pågående servicetrafik
och leveranser till Lingårdens förskola samt möjliggöra byggandet av en
vändplan vid förskolans varumottagning. Samtidigt ändras markanvändningen
för förskolans område från C - Område för samlings- och föreningslokalsändamål
till S - Skola.

Detaljplanen är överklagad

Länk till antagandehandlingPDF

Länk till plankartaPDF

Älvestorp 11:3, Nora kommun (drivmedelsstation samt småskalig verksamhet)

 

Granskningstid 2018-04-13 - 2018-04-27

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en drivmedelsstation samt för handel (restaurang), kontor och småskalig verksamhet. En ny plats för drivmedelförsäljning syftar till att ge möjlighet att flytta befintlig drivmedelsstation från Nora tätort. Omfattning och gestaltning av bebyggelse för verksamheter, kontor och handel ska anpassas till att vara en del av Noras entré. Planen syftar även till att skapa förutsättningar för en ny cirkulationsplats samt att ge möjlighet för att utöka gång- och cykelvägar.

Planens omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar. Planhandlingar finns även att läsa på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Nora, Storgatan 15.

Underrättelse om förslag till detaljplanPDF

Länk till planbeskrivningPDF

Länk till plankartaPDF

Länk till samrådsredogörelsePDF

Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange Dnr: S-2017–866.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 2018-04-27.

Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress.
Uteblivet svar under granskningstiden betyder att inga synpunkter finns.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare upplysningar kan ges av:
Kjell Jansson, fysisk planerare, Tel: 0581-81747 e-post: kjell.jansson@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2018-04-12

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *