Skriv ut

Pågående planarbeten i Lindesbergs kommun

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde och en förskola. Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Planområdet är beläget väster om Lindesbergs tätort och strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Bakgrund

Sedan tidigare har en detaljplan vid Torphyttan 1:13 m.fl. tagits fram. Detaljplanen godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande upphävde Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen valde då inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan gör i och med denna nya detaljplan ett omtag med kompletterande utredningar samt en lokaliseringsprövning.

Vad händer i processen

Samråd pågår mellan 8 maj 29 maj 2020

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finns även att ta del av på

  • Lindesbergs bibliotek, Kungsgatan 37A
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41

Synpunkter på detaljplanen

Samråd möjliggör för statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Inkomna synpunkter, som leder till justeringar, arbetas in i planhandlingen inför granskning samt sammanställs och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande.

  • Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt och skickas till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Synpunkter ska innehålla namn och adress. Som ämne anger du ”Dnr S-2019-904”. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

  • Synpunkter lämnas senast 29 maj 2020.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se


Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m. fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor i kvarterets östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. Planområdet är beläget i Lindesbergs stadskärna väster om Kristinavägen mellan Norra- och Södra Torggatan, i det som kallas Rådshuskvarteret.

Vad händer i processen

Samråd pågick 24 oktober – 22 november 2018.

Granskning pågick under perioden 12 april – 6 maj 2019.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2019-06-10.

Detaljplanen fick laga kraft 2020-04-29.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

 

Detaljplan för Dalkarlshyttan 2:1

Syftet med planläggningen är att möjliggöra nybyggnation av ca 10st radhus i anslutning till befintliga parhus i området. Planområdet ligger i Dalkarlshyttan, strax söder om Lindesbergs tätort, ute vid golfbanan. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Vad händer i processen

Samråd pågick 8 juli 2019 – 11 augusti 2019

Granskning pågick 18 december 2019 - 19 januari 2020

Detaljplanen blev antagen 19 mars 2020

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

 

Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 m.fl. (Norra Dalkarlshyttan)

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för byggnation av bostäder, idrottslokaler och rekreation.

Planområdet är beläget i Dalkarlshyttan, norr om golfbanan, strax söder om Lindesbergs tätort.

Vad händer i processen

Samråd pågår mellan 1 april - 22 april 2020

Handlingar tillhörande detaljplanen

Bilagor

Handlingarna finns även att ta del av på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och biblioteket i Lindesberg.

Synpunkter på detaljplanen

Samråd möjliggör för statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Inkomna synpunkter, som leder till justeringar, arbetas in i planhandlingen inför granskning samt sammanställs och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande.

  • Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen och skickas till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2019-427”. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.
  • Synpunkter lämnas senast 22 april 2020.

Ytterligare handlingar och upplysningar

Björn Nettelbladt, Planarkitekt
0581-810 00
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 mfl (Stadsskogsskolan)

Syftet med detaljplanen är att omvandla Stadsskogsskolan till bostäder, restaurang, föreningslokaler, kontorslokaler och förskola. Vidare är syftet att skapa helt nya bostäder söder om skolbyggnaden.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 28 oktober 2019 – 24 november 2019.

Granskningshandling arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF UndersökningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

 

Detaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny användning för Kristinaskolan till bostäder då verksamheten ska avvecklas, samt möjlig-göra för uppförande av nya bostäder på skolområdet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningen på den nya bebyggelsen. Planläggningen syftar också till att långsiktigt bevara de kulturmiljövärden som finns för byggnaderna inom planområdet. Vid utformningen av planområdet måste hänsyn tas till riksintresse kulturmiljövård för centrala Lindesberg. Området är utpekat som stadsbygd i Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 12 juli - 30 augusti 2019

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se


Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (norra verksamhetsområdet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-, lager-, logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med järnvägsspår.

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts- och rekreationsområde.

Vad händer i processen

Planförslaget var ute på samråd mellan 16 maj 2018 till 15 juni 2018.

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se


Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt småbåtshamn.

Vad händer i processen

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 45
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

 

Planprogram Dalkarlshyttan

Syftet med planprogrammet är främst att utreda förutsättningarna för att uppföra nya bostäder och att möjliggöra fler idrotts- och rekreationsrelaterade verksamheter inom området. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av området kring Dalkarlshyttan och i skogen söder om golfbanan, där hänsyn tas till befintliga verksamheter och utvecklingen sker i samklang med områdets natur- och kulturvärden.

Vad händer i processen

Samråd pågick 2 juli – 7 september 2018.

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-05-25

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se