Skriv ut

Aktuella planarbeten i Lindesbergs kommun

Översiktsplan för Lindesbergs kommun


Översiktsplan för Lindesbergs kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 16 april – 21 juni 2018 och har nu kommit fram till utställningsskedet. Planförslaget kommer ställas ut på biblioteken, kommunhuset, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens hemsida under perioden 19 november 2018 – 25 januari 2019. Eventuella synpunkter behöver ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 25 januari 2019.

Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m. fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor i kvarterets östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. Planområdet är beläget i Lindesbergs stadskärna väster om Kristinavägen mellan Norra- och Södra Torggatan, i det som kallas Rådshuskvarteret.

Samråd pågick 24 oktober – 22 november 2018.

Granskningshandling arbetas fram.

Kungörelse om samrådPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

FastighetsförteckningPDF

BehovsbedömningPDF

IllustrationPDF

DetaljplaneprocessenPDF

Vad är en detaljplan?PDF

ParkeringsutredningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sbbergslagen.se

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. i Lindesbergs kommun, Örebro län.

 

Planområdet är beläget väster om Lindesberg tätort.
Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för allmänna infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.
Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Inför antagande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet har inkomna synpunkter från granskningen redovisats och kommenterats med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för beslut om att överlämna den till kommunstyrelsen för överlämning vidare till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun för antagandeprövning.

Planbeskrivning antagande handlingPDF

PlankartaPDF

GranskningsutlåtandePDF

BehovsbedömningPDF

Underrättelse om granskningPDF

Bilaga - Arkeologi del 1PDF

Bilaga - Arkeologi del 2PDF

Bilaga - Markteknisk undersökningPDF

Bilaga - bullerutredningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (norra verksamhetsområdet)

 

Planförslaget var ute på samråd mellan 16 maj 2018 till 15 juni 2018.

Granskningshandling arbetas fram.

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-, lager-, logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med järnvägsspår.

Kungörelse om samrådPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

FastighetsförteckningPDF

BehovsbedömningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

IllustrationPDF

DetaljplanprocessenPDF

Informationsblad - Vad är en detaljplan?PDF

Bilaga - NaturvärdesinventeringPDF

Bilaga - Arkeologisk utredning etapp 1PDF

Bilaga - Arkeologisk utredning etapp 2PDF

Bilaga - Geoteknisk undersökningPDF

Bilaga - DagvattenutredningPDF

Bilaga - Dagvattenutredning kartaPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sbbergslagen.se

Detaljplan för Bägaren 13 m.fl (Vårdcentralen)

Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande vårdcentral till bostadshus och därmed ändra markanvändningen för vårdcentralen från allmänt ändamål till bostadsändamål.

Samrådshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 46
bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt småbåtshamn.

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 46
bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se

Planprogram Dalkarlshyttan

 

Granskningshandling arbetas fram.

Syftet med planprogrammet är främst att utreda förutsättningarna för att uppföra nya bostäder och att möjliggöra fler idrotts- och rekreationsrelaterade verksamheter inom området. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av området kring Dalkarlshyttan och i skogen söder om golfbanan, där hänsyn tas till befintliga verksamheter och utvecklingen sker i samklang med områdets natur- och kulturvärden.

Upplysningar erhålles av

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2018-12-07

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?