Skriv ut

Aktuella planarbeten i Lindesbergs kommun

Bryggprogram Lindesberg

Bryggprogrammet har flera syften. Det redovisar var på den kommunala marken bryggor kan tillåtas och var andra intressen ska ha företräde.

Programmet anger också hur strandmiljön inom tätorten kan utnyttjas och utvecklas för att göra årummet längs Bottenån till en ännu större rekreationstillgång för kommuninvånare och besökare.

Programmet ska ligga till grund för vidare arbete kring bryggor, som till exempel detaljerade riktlinjer för utformning, samt fungera som ett underlag för mer detaljerad utformning av platser längs ån. Det innehåller även förslag till åtgärder inom det strandnära området samt rekommenderad prioritering av dessa.

Tidshorisonten för programmet sträcker sig fram till år 2030.

Samrådstiden är från 16 maj 2018 till 22 juni 2018.

SamrådshandlingPDF

Vi vill gärna veta vad du tycker! Hjälp oss genom att svara på enkäten som du når via Lindesbergs kommuns webbplats: www.lindesberg.se/bryggalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt småbåtshamn.

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Angelica Sjölund, fysisk planerare
0581-810 80
angelica.sjolund@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (norra verksamhetsområdet)

 

Samråd pågår 16 maj 2018 till 15 juni 2018.

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-, lager-, logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med järnvägsspår.

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2017-384". Synpunkterna kan också skickas med post till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 15 juni 2018.

Kungörelse om samrådPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

FastighetsförteckningPDF

BehovsbedömningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

IllustrationPDF

DetaljplanprocessenPDF

Informationsblad - Vad är en detaljplan?PDF

Bilaga - NaturvärdesinventeringPDF

Bilaga - Arkeologisk utredning etapp 1PDF

Bilaga - Arkeologisk utredning etapp 2PDF

Bilaga - Geoteknisk undersökningPDF

Bilaga - DagvattenutredningPDF

Bilaga - Dagvattenutredning kartaPDF

Översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Lindesbergs kommun

 

Samråd pågår 16 april 2018 - 21 juni 2018

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planprocessen - översiktsplanen befinner sif i förarbetesskedet och tidiga samråd

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2016-917", eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 21 juni 2018.

Kungörelse om samrådPDF

SamrådshandlingPDF

Mark- och vattenanvändningskartaPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

LIS-planPDF

Översiktlig naturvärdesbedömningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Angelica Sjölund, fysisk planerare
0581-810 80
angelica.sjolund@sbbergslagen.se

och

Isabella Lohse, enhetschef Stadsarkitektkontoret
0581-810 66
isabella.lohse@sbbergslagen.se

Fördjupning av översiktsplanen - Frövi tätort

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, på uppdrag av Lindesbergs kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 23 mars 2017- 28 maj 2017 och har varit på utställning under perioden 26 oktober 2017 – 17 januari 2018.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av centrum.

Skede

Planen har nu kommit fram till antagandeskedet och har skickats vidare för politisk hantering. Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och kompletteringar av översiktsplanen. Ändringar redovisas i det utlåtande som följer med antagandehandlingen. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska läsas tillsammans med planförslaget.

Antagandehandlingen finns länkad nedanför:

AntagandehandlingPDF

UtlåtandePDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Bullerkartering med åtgärdsförslagPDF

ÖversvämningsriskerPDF

Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF

Senast uppdaterad 2018-05-22

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *