Skriv ut

Aktuella planarbeten i Lindesbergs kommun

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Planområdet ligger vid sjön Väringen där det finns en småbåtshamn och en stor allmän park. Planområdet ligger ca 400 meter från Frövi tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt säkerställa småbåtshamnen.

Samrådshandling arbetas fram.

Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl
(norra verksamhetsområdet)

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts och rekreationsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, lager- och industriverksamhet.

Samrådshandling arbetas fram.

Översiktsplan för Lindesbergs kommun

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planprocessen - översiktsplanen befinner sif i förarbetesskedet och tidiga samråd

Samrådshandling arbetas fram.

Fördjupning av översiktsplanen - Frövi tätort

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, på uppdrag av Lindesbergs kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 23 mars - 28 maj 2017.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av centrum. 

Skede

Planen har nu kommit fram till utställningsskedet och kommer ställas ut på bl a bibliotek och kommunens hemsida under perioden 26 oktober 2017 - 17 januari 2018.

Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och kompletteringar av översiktsplanen samt förtydliganden av kartorna. Ändringar redovisas i den samrådsredogörelsen som följer med utställningshandlingen.

Kungörelse, utställningshandling, samrådsredogörelse, MKB, bullerkartering och översvämningsrisker finns länkad nedan. Information kring utställningsskedet finns under länken kungörelse.

KungörelsePDF

UtställningshandlingPDF

SamrådsredogörelsePDF

MKBPDF

Bullerkartering med åtgärdsförslagPDF

Översvämningsrisker 2014-09-09PDF

2017-06-07

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *