Skriv ut

Aktuella planarbeten i Lindesbergs kommun

Bryggprogram Lindesberg

Bryggprogrammet har flera syften. Det redovisar var på den kommunala marken bryggor kan tillåtas och var andra intressen ska ha företräde.

Programmet anger också hur strandmiljön inom tätorten kan utnyttjas och utvecklas för att göra årummet längs Bottenån till en ännu större rekreationstillgång för kommuninvånare och besökare.

Programmet ska ligga till grund för vidare arbete kring bryggor, som till exempel detaljerade riktlinjer för utformning, samt fungera som ett underlag för mer detaljerad utformning av platser längs ån. Det innehåller även förslag till åtgärder inom det strandnära området samt rekommenderad prioritering av dessa.

Tidshorisonten för programmet sträcker sig fram till år 2030.

Samrådstiden är från 16 maj 2018 till 22 juni 2018.

SamrådshandlingPDF

Vi vill gärna veta vad du tycker! Hjälp oss genom att svara på enkäten som du når via Lindesbergs kommuns webbplats: www.lindesberg.se/bryggalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt småbåtshamn.

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Isabella Lohse, enhetschef
0581-810 66
isabella.lohse@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (norra verksamhetsområdet)

 

Samråd pågår 16 maj 2018 till 15 juni 2018.

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-, lager-, logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med järnvägsspår.

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2017-384". Synpunkterna kan också skickas med post till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 15 juni 2018.

Kungörelse om samrådPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

FastighetsförteckningPDF

BehovsbedömningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

IllustrationPDF

DetaljplanprocessenPDF

Informationsblad - Vad är en detaljplan?PDF

Bilaga - NaturvärdesinventeringPDF

Bilaga - Arkeologisk utredning etapp 1PDF

Bilaga - Arkeologisk utredning etapp 2PDF

Bilaga - Geoteknisk undersökningPDF

Bilaga - DagvattenutredningPDF

Bilaga - Dagvattenutredning kartaPDF

Översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Lindesbergs kommun

 

Samråd pågår 16 april 2018 - 21 juni 2018

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planprocessen - översiktsplanen befinner sif i förarbetesskedet och tidiga samråd

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2016-917", eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 21 juni 2018.

Kungörelse om samrådPDF

SamrådshandlingPDF

Mark- och vattenanvändningskartaPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

LIS-planPDF

Översiktlig naturvärdesbedömningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Isabella Lohse, enhetschef
0581-810 66
isabella.lohse@sbbergslagen.se

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. i Lindesbergs kommun, Örebro län.

 

Granskning pågår under perioden 17 september 2018 – 8 oktober 2018

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 31 maj 2018 – 28 juni 2018.

Då har Länsstyrelsen, statliga och kommunala organ, berörda nämnder samt sakägare och andra som kan ha intresse av förslaget haft möjlighet att yttra sig om förslaget. Yttranden som inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i granskningshandlingen. Samtliga yttranden från samrådet finns att läsa sammanställda och besvarade i en samrådsredogörelse.

Efter granskning kommer även yttranden inkomna under granskning att sammanställas och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande. Granskningen ger möjligheten att lämna ytterligare synpunkter kring det reviderade detaljplaneförslaget.

Planområdet är beläget väster om Lindesberg tätort.
Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för allmänna infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.
Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2017-41". Synpunkterna kan också skickas med post till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg

Eventuelle synpunkter ska inkomma senast den 8 oktober 2018.

Underrättelse om granskningPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

BehovsbedömningPDF

Bilaga - Arkeologi del 1PDF

Bilaga - Arkeologi del 2PDF

Bilaga - Markteknisk undersökningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sbbergslagen.se

Planprogram Dalkarlshyttan

 

Samråd pågår 2 juli - 7 september 2018

Syftet med planprogrammet är främst att utreda förutsättningarna för att uppföra nya bostäder och att möjliggöra fler idrotts- och rekreationsrelaterade verksamheter inom området. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av området kring Dalkarlshyttan och i skogen söder om golfbanan, där hänsyn tas till befintliga verksamheter och utvecklingen sker i samklang med områdets natur- och kulturvärden.

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2018-648", eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 7 september 2018.

PlanprogramPDF

Upplysningar erhålles av

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslgen.se

Senast uppdaterad 2018-09-17

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? *