Skriv ut

Pågående planarbeten i Lindesbergs kommun

Detaljplan för Bägaren 13 m.fl (Vårdcentralen)

Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande vårdcentral till bostadshus och därmed ändra markanvändningen för vårdcentralen från allmänt ändamål till bostadsändamål.

Samråd pågick 28 februari – 22 mars 2019.

Granskning pågår mellan 10 juni 2019 – 30 juni 2019


Förslag till detaljplan för Bägaren 13 m fl kommer att ställas ut inför granskning på:

- Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
- Stadsarkitektkontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41
- Den kommer även att finnas digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten

Granskningen syftar till att redovisa det reviderade planförslaget sedan planen var ute på samråd.

KungörelsePDF PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF SamrådsredogörelsePDF BehovsbedömningPDF FastighetsförteckningPDF TrafikmätningPDF

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen och sändes till info@sbbergslagen.se eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-478”.

Synpunkter lämnas senast 30 juni 2019.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 46
bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se

Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m. fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor i kvarterets östra del och därtill skapa en parkyta centralt i kvarteret. Planområdet är beläget i Lindesbergs stadskärna väster om Kristinavägen mellan Norra- och Södra Torggatan, i det som kallas Rådshuskvarteret.

Samråd pågick 24 oktober – 22 november 2018. Granskning pågick under perioden 12 april 2019 – 6 maj 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att rubricerad detaljplan godkänts och antagits av Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2019-06-10. Om beslutet inte överklagas beräknas detaljplanen få laga kraft 2019-07-06.


Antagandebeslutet har 2019 -06-13 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

 

Planhandingar: PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF UndersökningPDF GranskningsutlåtandePDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Tillägg till översiktsplan (TÖP) - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en positiv utveckling av landsbygden.

Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i tillägget till översiktsplanen (TÖP) ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Förslaget omfattar 29 områden längs 15 vattendrag i kommunen.

Samråd pågick 1 april - 31 maj 2019.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 46
bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Bagaren 10 m.fl.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelningar, för de berörda fastigheterna Bagaren 10, Bagaren 9 och Bagaren 8 och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.

Samråd pågick 25 mars 2019 – 8 april 2019.

Antagandehandlingar:

PlanbeskrivningPDF SamrådsredogörelsePDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Jonathan Pedersén, planarkitekt
0581 – 810 81
jonathan.pedersen@sbbergslagen.se

Översiktsplan för Lindesbergs kommun


Översiktsplan för Lindesbergs kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 april – 21 juni 2018 och på utställning 19 november 2018 – 25 januari 2019. Planförslaget gjordes allmänt tillgängligt på kommunens bibliotek, kommunhuset, Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens hemsida.

Antagandehandling arbetas fram.

Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Planområdet är beläget väster om Lindesberg tätort.
Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för allmänna infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.
Planförslaget strider inte mot Lindesbergs kommuns översiktsplan.

BESLUT OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen informerar att rubricerad detaljplan godkänts och antagits av Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Antagandebeslutet har 2018 -12-19 tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Planbeskrivning antagande handlingPDF

PlankartaPDF

GranskningsutlåtandePDF

BehovsbedömningPDF

Underrättelse om granskningPDF

Bilaga - Arkeologi del 1PDF

Bilaga - Arkeologi del 2PDF

Bilaga - Markteknisk undersökningPDF

Bilaga - bullerutredningPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (norra verksamhetsområdet)

Planförslaget var ute på samråd mellan 16 maj 2018 till 15 juni 2018.

Granskningshandling arbetas fram.

Det aktuella planområdet ligger strax norr om tätorten Frövi. Söder om Fröviforsvägen och norr om ett tätortsnära frilufts- och rekreationsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-, lager-, logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med järnvägsspår.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering samt småbåtshamn.

Granskningshandling arbetas fram.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-817 46
bjorn.nettelbladt@sbbergslagen.se

Planprogram Dalkarlshyttan

Granskningshandling arbetas fram.

Samråd pågick 2 juli – 7 september 2018.

Syftet med planprogrammet är främst att utreda förutsättningarna för att uppföra nya bostäder och att möjliggöra fler idrotts- och rekreationsrelaterade verksamheter inom området. Planprogrammet ska visa på en möjlig vidareutveckling av området kring Dalkarlshyttan och i skogen söder om golfbanan, där hänsyn tas till befintliga verksamheter och utvecklingen sker i samklang med områdets natur- och kulturvärden.

Upplysningar erhålles av

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-06-14

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till info@sbbergslagen.se