Skriv ut

Kommunernas planarbete

Allmänt om kommunernas planarbete

Planering och byggande regleras av Plan- och bygglagen (PBL).

Vi lever alla i ett samhälle, vilket måste organiseras för att undvika problem. När vi planerar så väljer vi väg för framtiden. Planering är en demokratisk process för att garantera att alla får en rättvis och trygg tillvaro.

Den kommunomfattande översiktsplanen redovisar grunddragen för den framtida användningen av mark- och vattenområden. Den kan nyttjas som vision för kommunens framtida utveckling och som vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

Kommunen har ett så kallat planmonopol. Jämfört med andra länder har vi mindre statlig styrning och mer kommunalt självstyre när det gäller planering. Offentlighet och demokrati i processen är reglerad och tidskrävande. Sakägare ska beredas tillfälle till samråd och planförslag som berör allmänheten ska ställas ut för granskning.

Karta över gällande detaljplaner

Kartan över gällande detaljplaner finns på denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur du använder kartan

1. Klicka på länken ovanför denna rubrik eller på bilden över Grythyttan nedanför.

2. Zooma in till det område du är intresserad av genom att antingen använda scrollen (hjulet)  på musen eller + och - tecknen längst ner. För att flytta kartan upp eller ner eller åt höger eller vänster så håller du nere vänsterknappen och drar musen åt något håll.

3. Du ser nu lila områden. Tryck med vänsterknappen på det lila område som täcker det område du är intresserad av. Då kommer det upp en ruta där du kan öppna plankartan och plantexten. De öppnas i en ny flik eller fönster.

Grythyttans detaljplaner

Aktuella planarbeten

Följande detaljplaner är under arbete. Om du vill lämna synpunkter på planerna, skicka dem i e-post till info@sbbergslagen.se.

Handlingarna är sammanslagna till ett pdf-dokument.

Hällefors kommun

Plan

Beskrivning

Skede

Länk till karta

Översiktsplan för Hällefors kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Samrådshandling arbetas fram


Ändring av detaljplan genom tillägg för Klockarhagen 3:1

Syftet med tillägg till detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, för berörda fastigheten Klockarhagen 3:1, då en ny gång- och cykelbro ska byggas.

SamrådshandlingPDF


 

Lindesbergs kommun

Plan

Beskrivning

Skede

Länk till karta

Del av Brodalen 1:1 m fl (ny skola)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av skola, utbyggnation av befintlig skola och idrottsområde.

Syftet är även att bevara naturmark och ishall för att skapa ett pedagogiskt, mångsidigt och naturnära skolområde.

Skolorna ska kunna samutnyttja friyta och skolgård inom uteytan. Inomhus ska kök, bibliotek och idrottshall samutnyttjas. Ishallen ska kunna samutnyttjas med allmänheten. Skolan är även tänkt att innehålla ett centralkök som ska förse flera verksamheter inom kommunen med måltider.

SamrådshandlingPDF

KartaPDF

Del av Mariedal 1:1 m fl (gata och stickspår)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av gata och stickspår

AntagandehandlingPDF

KartaPDF

Torp 24:5 m fl (Tallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus (65+ boende), i anslutning till befintligt äldreboende, Tallen i Frövi.

AntagandehandlingPDF

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del av Lindesby 1:65

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av punkthus och radhus samt utreda eventuell lokalisering av förskola

AntagandehandlingPDF

 

Kyrkberget 18:2 m fl (Bulten)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vårdcentral samt lägenheter för trygghetsboende

AntagandehandlingPDF

 

Näsbybacka 33:8

Ändring av detaljplan genom tillägg med syfte att ändra användningen från allmänplatsmark till kvartersmark

Granskningshandling arbetas fram

 

Del av Hagaberg 1:1 (Gusselbyvägen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation på planområdet. Vidare syftar planen till att möjliggöra anläggandet av en parkering i anslutning till boendet, samt naturmark för att bevara naturen.

Antagandehandling arbetas fram


Fördjupning av översiktsplanen - Frövi tätort

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Vidare ska planen skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av de centrala delarna i anslutning till Frövi station.

Samrådshandling arbetas fram


 

Ljusnarsbergs kommun

Plan

Beskrivning

Skede

Länk till karta

Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

AntagandehandlingPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
UtlåtandePDF

KartaPDF

 

Nora kommun

Plan

Beskrivning

Skede

Länk till karta

Översiktsplan för Nora kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

KungörelsePDF
UtställningshandlingPDF
SamrådsredogörelsePDF
Miljökonsekvensbeskrivning
PDF

KartaPDF

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1 m fl (Klotstigen)

Syftet med planläggningen avser att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lekplats samt ett HVB-hem.

SamrådshandlingPDF


 

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

Detaljplaner för samtliga fyra samverkanskommuner som vunnit laga kraft under de senaste 3 åren kan du se här nedan. Är du intresserad av äldre detaljplaner så kan du kontakta planavdelningen på Stadsarkitektkontoret, se kontaktuppgifter till höger.

2016

Plan

Beskrivning

Planhandling

Kv Gåsen m fl (Strandskolan)

Syftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra nya flerbostadshus på Kv Gåsen och Kv LejonetSyftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra nya flerbostadshus på Kv Gåsen och Kv Lejonet

Detaljplan inkl. plankartaPDF

Detaljplan för Gillershöjden 19:4 m.fl. (kv. Morkullan)

Syftet med detaljplanen är att skapa ett område för handel och  lokaltrafikändamål, dvs. att möjliggöra etablering av handel och  centrumstödjande verksamheter samt bussangöring.

Detaljplan inkl. plankartaPDF

Del av Tredingen 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus på Tivoliplan

Detaljplan inkl. plankartaöppnas i nytt fönster

Del av Nora 1:1 (Trängbo camping)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en liten utökning av befintlig camping.

Detaljplan inkl. plankartaPDF

 

2015

Plan

Beskrivning

Planhandling

Brodalen 1:1 (Lindesberg)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus vid Vinkelgatan

Detaljplan inkl. plankartaPDF

Tillägg till detaljplan för del av Kv. Åsen i Grythyttan (Hällefors)

Syftet med planändringen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser

Detaljplan inkl. plankartaPDF

Sköndal 17:3 m fl (Kv Svarven), Lindesberg

Syftet med detaljplanen är möjliggöra bostäder och handel i befintliga fabriksbyggnader, samt komplettering av bostadsbebyggelse och förskola.

Detaljplan inkl. plankartaPDF

Fåsjöhyttan 1:8 m fl (Nora)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidning av av området vid Åkerby herrgård med bla bostäder

Detaljplan inkl. plankartaPDF

Del av Mariedal 1:1 (Lindesberg)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra anläggandet av en ca 600 meter lång gata som binder samman Norra Bangatan med industrigatan till BillerudKorsnäs AB. Vidare syftar planen till att upphäva en av gällande detaljplaner inom det nu aktuella planområdet,

Detaljplan inkl. plankartaPDF

Ansökan om planbesked

Om du planerar en åtgärd som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, kan du ansöka om ett planbeskedPDF hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Vad innebär ett planbesked?

  • Planbeskedet ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte.
  • Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsarkitektkontoret. Om du får ett positivt besked ska det i planbeskedet stå en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen ska ske.
  • Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas.
  • Om ett planarbete inte kommer att påbörjas kommer vi att ange skälen för detta i planbeskedet.
  • Planbeskedsbeslutet kan inte överklagas enligt plan- och bygglagen.
  • Din begäran om planbesked ska vara skriftlig

Vad kostar ett planbesked?

  • Avgiften för planbeskedet debiteras enligt nämndens bygglovstaxa.
    Avgiften debiteras även om en ansökan avslås.

Översiktlig planering

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområdena ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Gällande översiktsplan för din kommun hittar du här

Nu pågår arbeten med att ta fram förslag till ny översiktsplan i Hällefors, Ljusnarsbrgs och Nora kommuner.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplan

Delar av en översiktsplan kan behöva beskrivas mer detaljerat. En fördjupning av översiktsplanen kan då göras av ett begränsat geografiskt område. Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter och kommundelar där det är konkurrens mellan olika intressen och anspråk, till exempel bebyggelsetryck och bevarandevärden. Hur detaljerad en fördjupning ska vara beror på dess syfte och på de aktuella planeringsfrågorna. De fungerar som mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) har en högre detaljeringsgrad och omfattar ett mindre geografiskt område inom kommunen. Planen har samma krav på innehåll som en översiktsplan och ska ses som ett vägledande dokument för hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

För flera områden i kommunen, oftast tätorter, finns också så kallade fördjupade översiktsplaner som anger den framtida utvecklingen mer detaljerat.

Gällande fördjupningar och tillägg hittar du här:

Lindesbergs kommun

Ny fördjupning av översiktsplanen tas fram för Frövi.

Nora kommun

Hällefors kommun

Ljusnarsbergs kommun

Grönplaner

Vid planläggning ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen som är knutna till gröna värden, t ex områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, landskapsbild, kultur och natur. Därför tar kommunen fram grönplaner där de gröna värdena beskrivs, och rekommendationer ges för utveckling av kommunens gröna miljöer.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsande områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Områdesbestämmelser kan exempelvis gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

Gällande områdesbestämmelser i din kommun hittar du här:

Nora kommun

Ljusnarsbergs kommun

Hällefors kommun

​Detaljplaneprocessen

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda detaljplan för att pröva om ett mark- och vattenområde är lämpligt för bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Vid planläggning kan man använda antingen standard- eller utökat planförfarande. Vid utökat planförfarande är de skeden som ingår i planprocessen mer omfattande än vid standardförfarandet. Vid valet utgår kommunen från de förutsättningar som finns angivna i plan- och bygglagens femte kapitel.

Vad innebär detaljplanen? För varje område i detaljplanen finns bestämmelser. Kontakta gärna planavdelnigen för hjälp att tolka detaljplanen. Finns det detaljplan för min fastighet? Ta kontakt med planavdelningen.

Flödesschema, Standardförfarande och utökat förfarande i detaljplanprocessen

2017-01-11

Kontakt

0587-55 00 40
Servicecenter
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider:
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

info@sbbergslagen.se

Hittade du det du sökte? *
Kontakta planavdelningen

Frida Nilsson
0581-810 67

Angelica Sjölund
0581-810 80

Per Lilja
0581-810 81

info@sbbergslagen.se

Länkar