Skriv ut

Djur och skadedjur

Ohyra och skadedjur

En insekt eller ett djur anses vara ohyra eller skadedjur när den befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal. De kan göra stor skada genom att till exempel  angripa livsmedel, textilier och träslag. Några exempel på skadedjur eller ohyra är möss, råttor, vägglöss och kackerlackor.

Ansvar och sanering av ohyra

I hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur, får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att informera hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra kommit in eller förökat sig i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadssrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om du orsakar att ohyran kommer in eller förökar sig kan du själv få stå för kostnaden för sanering av ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att - om det gäller en bostadsrättslägenhet som utgör en del av ett hus - vidta åtgärder för sanering av ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Vilda djur

Vilda djur kan orsaka störningar då de kommer in i tätbebyggda områden. Det är mycket ovanligt att dessa störningar är så stora att de innebär en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Exempel på vilda djur som orsakar störningar som inte innebär en olägenhet är rådjur, fåglar och grävlingar.

Länsstyrelsen och polismyndigheten hanterar frågor om vilda djur.

Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Inom detaljplan krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för att hålla

 • nötkreatur
 • häst
 • get
 • får
 • svin
 • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Ansökan görs på blankett hållande av vissa djur inom delatjplanelagt område.PDF

För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.

Tillstånd för orm

Inom detaljplanelagt område i Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för att ha orm. Inom Ljusnarsbergs kommun krävs inte tillstånd för att ha orm.

Tillstånd krävs för alla typer av ormar, även om de inte är giftiga. Bor du inte inom område med detaljplan krävs inget tillstånd.

Ansökan görs på blankett Hållande av orm inom område med detaljplan.PDF

För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.

Hundar och Katter

Som hund- och kattägare berörs man av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar hundars- och katters inverkan på omgivningen. Det senare gäller miljöbalken och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Lösspringande eller aggressiva hundar

Det är polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har tillsyn över lösspringande eller aggressiva hundar.

Lösspringande katter

Om du störs av katter där du bor bör du i första hand kontakta ägaren till katten för att se om ni kan hitta en lösning på problemet. Om du bor i lägenhet eller bostadsrätt kan du även kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Enligt en dom i Miljödomstolen är det acceptabelt att en familj har några katter som vistas både på ägarens och grannarnas tomter. Du kan själv försöka minska störningen genom att hålla dörrar stängda och ta in dynor till utemöbler då de inte används. Citronsyra och andra medel kan i vissa fall hålla katterna borta. Du kan även försöka skrämma bort katterna genom ljud eller med vatten. Du får dock inte göra något som kan skada katterna.

Hundar och Katter som far illa

Kontakta Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du anser att ett djur vanvårdas eller om du har frågor angående djurskydd.

Tillstånd enligt Djurskyddslagen

Om du har många hundar eller katter eller har uppfödning eller annan verksamhet med hundar eller katter kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen.

Skällande hundar

Miljökontoret får ibland klagomål om skällande hundar som stör omgivningen. I lagstiftningen framgår att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap inte ska orsaka olägenhet för människors hälsa. Om hundskall bedöms som olägenhet eller inte beror på hur ofta och hur länge hunden skäller. Vilken tid på dygnet som störningen sker påverkar också bedömningen.

Om du störs av grannens skällande hund bör du i första hand själv kontakta din granne för att se om ni kan hitta en lösning på problemet.

Även polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handlägger ärenden om störning från skällande hundar.

Begravning av sällskapsdjur

Det är inte förbjudet att begrava ditt sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt (men inte häst se nedan). Du ansvarar naturligtvis för att inte orsaka någon olägenhet för miljö eller hälsa vid nedgrävningen. Miljökontoret rekommenderar dock att låta kremera djuret. Flera djurbegravningar på en mindre tomt är inte lämpligt.

Om ditt djur har haft någon smittsam sjukdom ska det inte jordbegravas. Den veterinär som avlivar djuret bör också kunna ge råd om hur man kan gå tillväga efter att djuret är avlivat i den kommun du bor.

Om du tänker på dessa saker vid en jordbegravning bör det inte uppstå några problem:

 • Välj en torrare plats lite högre i terrängen. Det bör minst vara en meter till högsta grundvattennivå från gravens botten. (Högsta grundvattennivå = Tänk dig att du gräver en grop – på vilket djup uppskattar du att markvattnets yta skulle hamna som högst under året när det är som blötast? )
 • Täck med så mycket jord att andra djur hindras från att få vittring och gräva upp kroppen (minst 1 m - 1,5 m).
 • Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Avstånd beror på markens lutning och jordtyp, samt en eventuell brunns täthet etcetera. Men 50 meter till en brunn räcker oftast gott och väl för till exempel en hund.

Känner du dig osäker så kontakta Miljökontoret och beskriv platsen du har tänkt. Det är lättare att vara tydlig med skyddsavstånd om vi vet något om djurets storlek, jordtyp, lutning, och närhet till brunnar.

Aska från sällskapsdjur

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård samt på annans mark om du har markägarens tillstånd. Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på att det inte finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta. Vid nedgrävning av askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på någon meter i höjdled till grundvatten och minst cirka 10 meter till vattentäkt.

Länkar till djurkrematiorier:
http://www.smadjurskremering.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://www.krema.se/kontakt/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://malardalensdjurkrem.se/contact.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur anmäler du en störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk?

I första hand bör du prata med den som orsakar eller kan göra något åt problemet.

Får du inget gehör eller om du inte är nöjd med resultatet kan du kontakta Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  En anmälan om klagomål kan göras via blankett för anmälan om störning som upplevs som miljö- eller hälsoriskPDF, brev, e-post eller telefon, eller via fomuläret längst ned på denna sida. Ju mer information du kan lämna om problemet desto lättare blir det för oss att handlägga klagomålet. Svar på frågorna var, när, vad, hur och vem är en bra grund.

Om du vill göra en anmälan anonymt markerar du "ja" på den första frågan i blanketten/fomuläret. Du har rätt att vara anonym, men det kan göra det svårare för oss att handlägga din anmälan. Anonyma bostadsklagomål lämnas utan åtgärd, då vi inte kan bedriva någon tillsyn om vi inte vet i vilken bostad problemen finns.

Handläggning av anmälan

När vi får in en anmälan om en störning gör vi en bedömning av om klagomålet är befogat eller inte. Om vi bedömer det som befogat skickar vi information om anmälan till den som störningen avser, t ex fastighetsägaren eller den som driver verksamheten som stör. Detta görs för att personen i fråga ska kunna yttra sig över anmälan. Vi begär in svar om hur problemet kan lösas och inom vilken tid. Är vi inte nöjda med svaret, eller om vi inte får svar, kan vi göra en inspektion på plats. Beroende på vad inspektionen visar kan vi besluta om åtgärder, förbjuda verksamhet eller avsluta ärendet.

Förvaltningen agerar och gör bedömningar utifrån fakta, lagstiftning och praxis. Alla ärenden är unika och bedöms från fall till fall. Var beredd på att klagomålsärenden kan ta lång tid att handlägga.

En upplevd störning bedöms som en olägenhet för människors hälsa om den är en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig" (9 kap 3 § miljöbalken).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgifter i anmälan kommer att lagras digitalt hos kommunen och användas inom ramen för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsynsarbete. Alla uppgifter i anmälan är offentliga. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dataskyddsförordningen och vår behandling av personuppgifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begravning av häst — hur gör jag om jag vill begrava min häst hemma?

Om du vill begrava din döda häst på din egen eller annans fastighet ska Miljökontoret först kontaktas för att godkänna platsen.

Så här går du tillväga:

 • Kontakta Miljökontoret för att få platsen godkänd. Det som ingår i bedömningen är avstånd till vattentäkt, vattendrag och grundvattenyta.
 • Markera den tänkta platsen på en karta. Du kan använda https://www.google.se/mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller annan karttjänst. Miljökontoret kan även skicka ut en fastighetskarta om du behöver det.
 • Skicka in kartan till Miljökontoret.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur man får ta hand om döda djur.

Senast uppdaterad 2020-01-31

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta hälsoskydd

Blanketter