Skriv ut

Byggåtgärder och begrepp

Altan

Vanligtvis behövs inget bygglov för att bygga en altan/trädäck om den är inte är högre än 1,2 meter från mark till golv. Om du är osäker på om du behöver bygglov eller inte så ta kontakt med en av förvaltningens bygglovhandläggare. Ska du bygga ett skärmtak över altanen utan bygglov får den sammanlagda ytan inte överstiga 15 m². Du kan läsa mer om reglerna kring skärmtak under rubriken "Skärmtak" på den här sidan. Om du vill glasa in altanen så krävs det alltid bygglov. Läs mer om reglerna kring skärmtak.

Arbeten i vatten - vattenverksamhet

För arbeten som utförs i vatten, så kallad vattenverksamhet, till exempel byggande av brygga, grävning/muddring eller utfyllnad i vatten, behöver du oftast göra en anmälan eller söka tillstånd. Undantag är exempelvis om det är uppenbart att inga andra intressen skadas av verksamheten. Det är den som utför arbetet som ska kunna visa att så är fallet.

Anmälningar handläggs av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även mer information om arbeten i vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta också länsstyrelsen om du tänker söka tillstånd hos miljödomstolen.

Vid arbeten i vatten krävs det ofta även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Läs mer om strandskyddsdispens här.

Attefallshus

Du som har en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Kontakta även byggnadsnämnden om du vill uppföra Attefallshuset närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

OBS! Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarder och EKS ska följas.

Läs mer om Attefallshus på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd, utfärdat av byggnadsnämnden eller dess tjänstemän. Anledningen till att man behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som ska uppfyllas. Dessa krav handlar om att det man vill göra ska falla inom ramen för den planering som finns i till exempel översiktsplan och detaljplan. Kraven säkerställer att det man vill göra inte medför problem eller olägenheter för andra.

För att få bygglov beviljat krävs att vissa kriterier uppfylls, till grund för dessa ligger plan- och bygglagen (PBL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I en del fall berörs även miljöbalken (MB), särskilt då byggnation sker i anslutning till strandområden. Boverket publicerar föreskrifter och allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i sin författningssamling kallad Boverkets Byggregler (BBR). I varje kommun regleras sedan de förutsättningar som gäller byggrätten för fastigheter i de detaljplaner som gäller för respektive område.

Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas  tilltalande, vara sunda, säkra och miljövänliga. Placeringen i stads- eller landskapsbilden ska göras med omsorg.

Boverket har tagit fram en broschyr (som främst vänder sig till dig som har ett en- eller tvåbostadshus) med kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra, underhålla eller riva byggnader eller anläggningar. Broschyren heter Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälanPDF.

Byggsanktionsavgifter

Ansök alltid om bygglov och invänta startbesked på ansökan innan du påbörjar ett bygge. Att inte invänta startbesked vid bygglovsansökan eller att inte alls ansöka om bygglov kan bli dyrt. Enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) är kommunen tvungen att ta ut en ”byggsanktionsavgift” om någon bryter mot lagen. Nedan finner du några exempel på vilka avgifter som kommunen är tvingade att ta ut vid brott mot Plan och- bygglagen (PBL). Exempel på byggsanktionsavgifterPDF

Läs mer om byggsanktionsavgifter i Plan- och Byggförordning (2011:338)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carport

Läs mer om reglerna kring carport/skärmtak under rubriken "Skärmtak" på den här sidan. Läs mer om reglerna kring carport/skärmtak.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL).

En ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för maskiner.

Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande byggnader räknas inte som ekonomibyggnader.

Självständiga förädlingsbyggnader som mejerier, slakterier och bagerier är inte undantagna bygglov.

Att ta i anspråk och inreda en ekonomibyggnad för väsentligt annat ändamål kräver däremot alltid bygglov.

Eldstäder och rökkanaler

För installation eller ändring av eldstad och rökkanal krävs anmälan till byggnadsnämnden. En avgift tas ut i samband med anmälan för installation/ ändring av eldstad och rökkanal. En anmälan ska göras för braskassett i öppen spis.
Eldstäder ska vara miljögodkända enligt Boverkets Byggregler (BBR20:741).

Handlingar som du ska skicka in:

 • Anmälan komplett ifylld och undertecknad Anmälan om eldstad/rökkanal öppnas i nytt fönster(två exemplar).
 • Förslag till kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100 där placeringen av eldstaden anges. Skulle rökkanalen gå igenom bjälklag till ovanliggande våning måste även en planritning i skala 1:100 för den våningen bifogas med rökkanalens placering angiven (ett exemplar).
 • Uppgift om fabrikat och typ av eldstad.

Du får inte börja installera din eldstad/rökkanal innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Efter att din anmälan har kommit in och handlagts får du ett beslut om installation av eldstad/rökkanal, inklusive startbesked.

Innan eldstad/rökkanal tas i bruk ska den godkännas av sakkunnig besiktningsman eller skorstensfejarmästare. Eldstad/rökkanal kontrolleras så att den installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar uppfyller gällande krav. 

Sotarens besiktningsprotokoll ska tillsammans med anmälan om slutfört arbete och signerad kontrollplan skickas in till byggnadsnämnden för slutbesked.

Bygglov kan krävas om det handlar om en utvändig skorsten/rökkanal på fasaden.  

Fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

 • ändra en byggnads färg,
 • byta fasadbeklädnad,
 • byta taktäckningsmaterial, eller
 • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar. Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta:

 • färg,
 • fasadbeklädnad, eller
 • taktäckningsmaterial.

För att veta om undantaget från lovplikt gäller måste det göras en bedömning i varje enskilt fall om den tänkta förändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Läs mer om fasadändringar på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tänk på att byggnaden ska anpassas till omgivningen.

OBS! Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder till exempel att du får uppföra en friggebod på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

OBS! I vissa fall kan kommunen, i en detaljplan, kräva bygglov för att du ska få uppföra en komplementsbyggnad i en värdefull miljö.

Läs mer om friggebodar på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhandsbesked

Den som planerar ett byggnadsprojekt på landet bör ansöka om förhandsbesked för att få svar på om möjligheten att få bygglov. Det gäller fastigheter som ligger utanför detaljplan.

I förhandsbeskedet prövas om det är lämpligt att uppföra en byggnad på den föreslagna platsen. Synpunkter begärs in från bland annat berörda fastighetsägare, miljökontoret, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, väghållare och elleverantörer.

Om inte några synpunkter mot förslaget kommit in prövas ansökan av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Ett positivt förhandsbesked gäller i 2 år.

Ett förhandsbesked kan villkoras, till exempel när det gäller avlopp, tillfartsväg med mera.

Vid en ansökan om förhandsbesked behöver du skicka in:

 • Ansökan om förhandsbesked.PDF
 • Karta där platsen för planerad byggnation eller tillfart är markerad med ett kryss.
 • Översiktlig vatten- och avloppsutredning.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras såsom buller- och geoteknisk utredning med mera.

Garage

För att bygga ett garage måste bygglov sökas. Garaget får inte byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande.

Jordkällare

En jordkällare är som namnet säger en källare i jorden. För en sådan källare krävs bygglov inom detaljplanelagt område. Om jordkällaren placeras ovan jord och kriterierna för friggebod uppfylls är det lovfritt. Det krävs godkännande från grannar om jordkällaren hamnar närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Om du vill bygga jordkällare, under jord, utanför detaljplanelagt område kan du kontakta bygglovavdelningen för mer information om vad som gäller för din fastighet.

Komplementbyggnad

Med en komplementbyggnad menas andra byggnader på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. En komplementbyggnad kan exempelvis vara ett uthus, lekstuga eller ett garage men kan också vara andra typer av små byggnader

Konstruktionsstandarder

KS (Europeisk Konstruktionsstandard) ska användas för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige. Dessa föreskrifter ersätter Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. EKS är ett regelsystem som upprättats av Boverket och innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoderna.

Kontrollansvariga (KA)

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Kontrollansvarig behövs inte för enklare ärenden som till exempel inglasad uteplats och mindre byggnader. Kontrollansvarig måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Uppgifter om kontrollansvarig ska meddelas redan i ansökan.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Tänk på att tidigt involvera din kontrollansvarige i projektet.

Läs mer om kontrollansvarig eller hitta certifierad kontrollansvarig på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Nybyggnadskarta

Du kan behöva en nybyggnadskarta som visar hur din fastighet ser ut. Kontakta en bygglovshandläggare om du är osäker.

På en nybyggnadskarta kan du se:

 • var du får placera din byggnad
 • var du kan koppla in vatten och avlopp
 • höjdskillnaderna på marken

Det tar upp till två veckor att göra en nybyggnadskarta och du kan få den i pappersform eller digitalt (.pdf eller .dwg). Här finns blanketten för att ansöka om nybyggnadskarta.PDF Du kan även kontakta stadsbyggnadskontoret för att göra en beställning när du vet att du behöver en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan faktureras i samband med bygglovet. Exempel på nybyggnadskartor (klicka på bilderna för en förstoring):

Olovligt byggande

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftingen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut. Byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked. Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Läs mer om olovligt byggande på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyltar, skyltlov och skyltprogram

Skyltar och skyltlov
För att sätta upp eller förändra en skylt måste man söka bygglov. Utanför tätorter är Trafikverket ansvarig för skyltning inom 50 meter från allmän väg. Handlingar som du ska bifoga vid ansökan för skyltanordning är:

För skylt på mark, ange skyltens placering och fixera läget med måttsättning från exempelvis tomtgräns eller någon byggnad. För skylt på byggnad markera ungefär var på byggnaden skylten ska placeras.

Måttsätt höjd, bredd och djup. Ange material, färg, utseende med mera. Ange eventuell belysning. För större skyltar behövs konstruktionsritning och kontrollansvarig (KA).

Skyltprogram
Skyltprogrammet ska inspirera, informera och vägleda i valet av skyltning i kommunerna.

Programmet är till för näringsidkare, föreningar, andra väghållare och kommunens handläggare och ska bidra till samsyn kring hur vi ser på och arbetar med skyltfrågor. Alla som vill sätta upp en skylt eller flagga, eller handlägga ett skyltärende, kan hitta information om vad som gäller i skyltprogrammet.

Syftet är att vi med stöd av programmet ska skapa vackra och inbjudande gatumiljöer som i sin tur bidrar till att vi fortsätter att vara en attraktiv boendekommun. En attraktiv stads- tätortsmiljö har också ett kommersiellt värde och kan bidra till fortsatt tillväxt. Det är också viktigt att skyltarna är utformade så att de är tydliga med sin information, enkelt visar vägen och inte vara störande, t ex inte hindrar en säker vägmiljö.

Läs mer i skyltprogrammet för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora PDFeller
i populärutgåvan av skyltprogrammet.PDF

Skärmtak

Normalt krävs bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak, om den sammanlagda arean på skärmtaken inte överskrider 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Placeras skärmtak närmare tomtgräns än 4,5 meter måste man ha grannens medgivande. Skärmtak ska uppfylla de krav som ställs på byggander i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets Byggregler (BBR) och Europeiska konstrukstionsstandarderna (EKS). Om ett skärmtak har uppförts som inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriat är det en olovlig byggnation, ett så kallat svartbygge.

Läs mer om bygglovsbefriat skärmtak på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Solfångare och solceller

Kommunen vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och ser positivt på installation av solfångare och solceller. Enligt plan- och bygglagen krävs normalt bygglov för ändring av en byggnad som innebär att den byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har tagit fram riktlinjer för att underlätta handläggningen av ärenden som rör solfångare och solceller.

Läs mer om om riktlinjerna för hantering av bygglov när det gäller installation av solfångare och solceller.PDF

Staket och plank

Staket upp till 120 cm höjd ovanför mark med en genomsiktlighet på minst 50% (exempelvis ett villastaket) kräver inte bygglov. Vid byggnation av plank däremot krävs alltid bygglov.

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren/sökanden kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Slutbesked

Innan du kan ta din byggnation i bruk ska du begära ett slutbesked. Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Du får ett slutbesked när alla krav från bland annat bygglovet och kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in. Vid byggåtgärder får byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Läs mer om slutbesked på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strandskyddsdispens

Vid stränderna till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Det betyder att du inte får uppföra eller bygga till någon byggnad eller anläggning vid stranden. Du får inte heller göra något annat som försämrar för allmänheten att ta sig fram eller som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter.

Du kan få dispens från strandskydd, men för det krävs särskilda skäl. Ansökan om dispens för strandskydd hittar du här.PDF

Strandskyddsområdet omfattar generellt land och vatten inom 100 meter från strandlinjen, men kan sträckas ut till 300 meter. I våra fyra kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, gäller 100 meter.

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Den strandnära zonen är betydelsefull för många arter, för bland annat fortplantning, skydd och övervintring.

Läs mer om strandskydd på Strandskyddsdelegationens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Illustration över strandskydd

Ulrika Åkerlund/Boverket

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök

När du fått ditt bygglov blir du och kontrollansvarig kallad till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel inglasad uteplats och mindre byggnader. På samrådet diskuteras framför allt de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan. Vi går bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska bestämmas på det tekniska samrådet.

Tidsfrister för handläggning

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas.

Läs mer om tidsfrister för handläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan blygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Läs mer om skyddade uteplatser på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uteserveringar

En vacker uteservering ökar ortens kvalitet och trevnad. Uteserveringarnas utformning har en stor betydelse för hela ortsbilden och därför ställer kommunen vissa krav på deras form och funktion. Meningen är inte att alla uteserveringar måste vara utformade på exakt samma sätt. Däremot bör de harmonisera med varandra och omgivande miljö. Det är också viktigt att de uppfyller kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet.

Målsättningen är att stadens uteserveringar ska vara en del av gatulivet och inte avskärma sig för mycket från omgivningen. När man sitter på uteserveringen ska man kunna ta del av det som händer utanför och på samma sätt ska man kunna uppleva det folkliv som pågår på uteserveringen. Serveringar som är utformade med en konstruktion av fasta tak, väggar och golv anses som bygglovspliktiga tillbyggnader och är inte tillåtna på allmän plats. Det krävs en tydlig avgränsning för uteserveringen. Färgsättningen av inhägnader, parasoller, markiser och möbler har stor inverkan på omgivningen och bör därför göras med omsorg. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för mer information.

Om du ska anordna en uteservering finns det flera saker att tänka på:

Tillstånd ska sökas hos Polismyndigheten i god tid.
Läs mer om tillstånd för användande av offentlig plats, och hur du ansöker om tillstånd, på polisens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serveringstillstånd krävs enligt Alkohollagen vid försäljning av alkohol. Läs mer om vilka regler som gäller för serveringstilllstånd.

Utformning av avgränsning ska följa vissa riktlinjer. För mer information kontakta en bygglovshandläggare på Stadsarkitektkontoret.

För Lindesbergs kommun finns vägledning för utformning av bl.a. uteserveringar i stadsmiljöprogrammet (OBS ej politiskt antaget). Stadsmiljöprogram 2009.PDF

Utstakning

Utstakning innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå. I bygglovet står om utstakning krävs, eller så kommer ni överens med er bygglovhandläggare på ett tekniskt samråd om ni ska ha utstakning eller inte. Utstakningen utförs av mätningskontoret eller annan behörig person som byggnadsnämnden bedömer kan utföra arbetet korrekt. Om utstakningen inte utförs av mätningskontoret ska en beskrivning av hur utstakningen gick till lämnas till byggnadsnämnden.

För att beställa en husutstakning av mätningskontoret, använd denna blankett.PDF

Husutstakningen utförs som grov- och/eller finutstakning beroende på bedömningen i bygglovet. Kontakta mätningskontoret senast en vecka innan du vill att vi ska utföra husutstakningen.

Grovutstakning

Inför en grovutstakning rekommenderar vi att en markavtäckning där ni tar bort träd, stubbar och rötter utförs där byggnaden ska placeras. Det minskar risken att rubba de träkäppar vi slår ner i hörnen av byggnaden, i jämförelse med om ni gör i ordning marken efteråt.

Finutstakning

Inför finutstakningen placerar ni eller er byggare ut stabila träprofiler ungefär en meter utanför byggnadens blivande hörn (rekommenderade dimensioner på reglarna är 95 mm x 45 mm). För att vi ska få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd är det viktigt att profilerna står stadigt i marken. Överkanten på de horisontella reglarna ska ha en höjd som minst motsvarar byggnadens blivande golv- eller sockelhöjd. Ni ansvarar för att skaffa profilvirket och montera dem. Vi tar med oss spik och tråd.

Eventuell ändring av byggnadens placering ska diskuteras med bygglovhandläggaren innan husutsättningen.

Bild på träprofiler till finutsättning

Bild på träprofiler till finutsättning

Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du ansöker om lov för att få veta vad som krävs i ett bygglov för det du planerar att bygga. För mer information kontakta en bygglovshandläggare på Stadsarkitektkontoret.
Läs mer om villkorsbesked på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändrad användning av byggnad

Om du ändrar användningen av en byggnad eller del av byggnad kan du behöva söka bygglov. Ett exempel på ändrat användningssätt är att ändra en bostad till ett kontor. För mer information kontakta en bygglovshandläggare på Stadsarkitektkontoret.
Läs mer om ändrad användning av byggnad på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändrad markanvändning

Om du vill ändra markanvändningen inom detaljplanelagt område kan du ansöka om planbesked. Se blanketten Ansökan om förhandsbeskedPDF. För mer information kontakta planavdelningen på Stadsarkitektkontoret.

Senast uppdaterad 2020-04-28

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se