Skriv ut

Hur lång tid tar handläggningen av anmälan och bygglov och vad kostar det?

Handläggningstid för anmälan och bygglov

Det är många faktorer som påverkar handläggningstiden.

 • om ansökan är komplett
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de är i skala samt om de är tydliga och rätt gjorda
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras
 • vilken tid på året du ansöker

Handläggningstiden ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning. Den totala tiden får maximalt bli 20 veckor.

Kostnader för bygglov och anmälningar

 • Vad ditt ärende kommer att kosta följer taxan som är beslutad av kommunfullmäktige. Se nedan för några exempel på avgifter.
 • Kostnaden för din anmälan eller ditt bygglov faktureras efter att du fått ditt beslut.
 • För nybyggnadskartan tas en separat avgift ut, den faktureras i samband med bygglovet.
 • Avgift för utstakning och tomtkarta/nybyggnadskarta kan tillkomma för både bygglov- och anmälningsärenden.
 • Avgift för annons i Post – och Inrikes tidning, meddelande till berörda sakägare och kartgranskning tillkommer i alla bygglov och rivningslov.
 • Byggnationens storlek är beräkningsgrundande.
 • Notera att avgift även tas ut för ansökan som avvisas eller avslås.
 • Sökande är betalningsansvarig om inget annat anges.

Exempel på avgifter för bygglov och anmälningar

Avgifter bygglov

Avgift

inom detaljplan

Avgift

utanför detaljplan

Inglasat uterum

ca 2 300:-

ca 2 800:-

Nybyggnad bostads- och fritidshus, 50-129 m2

ca 11 000:-

ca 13 800:-

Tillbyggnad huvudbyggnad 16-49 m2

ca 4 500:-

ca 5 600:-

Nybyggnad garage/carport max 49 m2

ca 2 100:-

ca 2 600:-

   

Avgifter anmälan

  

Installation av eldstad

ca 800:-

ca 800:-

Komplementbyggnad enlig Attefall max 25 m2

ca 2 400:-

ca 2 400:-

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus enligt Attefall max 15 m2

ca 2 400:-

ca 2 400:-

Takkupa enligt Attefall

ca 2 400:-

ca 2 400:-

Inreda ny bostad, gäller en- och tvåbostadshus

ca 2 400:-

ca 2 400:-

   

Avgifter rivningslov

  

Rivningslov max 250 m2

ca 3 500:-

ca 1 500:-


2017-01-09

Kontakt

0587-55 00 40
Servicecenter
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider:
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

info@sbbergslagen.se