Skriv ut

Avfall och källsortering

Allmänt om källsortering

Genom att du källsorterar ditt avfall kan olika material återvinnas vilket sparar mycket råvaror och energi. Det bästa är att sortera så mycket som möjligt i olika avfallsfraktioner och lämna till återvinningsstationen istället för att slänga allt i samma soppåse/container. För vissa typer av avfall gäller producentansvar, se nedan.

Det som ska sorteras ut från avfallet är

 • farligt avfall 
 • elavfall
 • förpackningar
 • avfall för materialåtervinning
 • ej brännbart avfall.

Övrigt avfall sorteras som brännbart. Det är inte tillåtet att själv elda något annat än torrt trädgårdsavfall.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall i sorteringsguiden på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som har egenskaper som gör att det kan medföra skador eller olägenhet på människor eller i miljön. Det kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, explosivt eller brandfarligt.

Exempel på farligt avfall är spilloljor, oljefilter, rester av färg- och lösningsmedel, bekämpningsmedelsrester, batterier och lysrör.

Hur berörs du som privatperson?

Som privatperson ska du lämna ditt farliga avfall på kommunens återvinningscentraler.

Mer information om farligt avfall från hushållen finns på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur berörs du som har ett företag?

För dig som får farligt avfall i yrkesmässig verksamhet gäller speciella bestämmelser om

 • hantering och förvaring
 • transport av farligt avfall
 • var farligt avfall får lämnas
 • skyldighet att anteckna vilken typ av farligt avfall, hur mycket farligt avfall som uppstår i företaget och var avfallets lämnats

Läs mer om vilka regler som gäller i broschyren Farligt avfall för företag.PDF

Hantering och förvaring

Farligt avfall ska hanteras och förvaras så att det inte kan rinna ut i avlopp eller i omgivningen vid spill eller olyckshändelser.

Fat och dunkar med flytande avfall behöver förvaras inom invallning (uppsamlingtråg, baljor, gjutna kar etc.) om det finns risk för utsläpp. Om avfallet förvaras utomhus ska invallningen även ha tak.

Mer information om förvaring av farligt avfall kan du få i informationsbladet om lagring av kemikalier och farligt avfall.PDF

Transport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall yrkesmässigt behövs tillstånd från länsstyrelsen.

Företag som får mindre än 100 liter eller 100 kg farligt avfall per år får transportera avfallet själva till en mottagningsanläggning efter att en anmälan har gjorts till Länsstyrelsen.

Mer information om avfallstransporter och blankett för anmälan till länsstyrelsen finns på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var får farligt avfall lämnas?

Farligt avfall får bara lämnas till anläggningar som har särskilt tillstånd att ta emot farligt avfall. Du som har företag och vill lämna farligt avfall har skyldighet att kontrollera att avfallet skickas till en godkänd mottagare. Om ditt företag endast får små mängder farligt avfall kan avfallet lämnas till kommunens återvinningscentraler mot faktura.

Mer information om vad företag kan lämna vid kommunernas återvinningscentraler finns på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anteckningar av avfallsmängder, avfallsslag och inlämningsställe

Du som får farligt avfall i yrkesmässig verksamhet måste kunna redovisa hur mycket farligt avfall som uppkommer i företaget varje år, och vart det lämnats. Du ska därför föra anteckningar över mängd och slag av farligt avfall från din verksamhet, samt till vilken eller vilka anläggningar som avfallet har transporterats.

Använd gärna den mall vi tagit fram för journalföring av farligt avfall.PDF

Kopior på transportdokument och fakturor från avfallsmottagaren måste sparas och kunna visas för tillsynsmyndigheten. Även vid egen transport av farligt avfall måste du spara dokument som visar vart avfallet har lämnats.

Elavfall

Allt elavfall du får, både i hushållet och i din verksamhet, ska sorteras ut från annat avfall. Elavfall kan innehålla farliga ämnen som exempelvis kvicksilver, bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Om avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det skada miljön och människors hälsa. Dessutom kan värdefulla resurser, som metaller, gå förlorade ur kretsloppet.

Elavfall är allt avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter. Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall från hushåll. Vissa butiker tar också emot det. Batterier kan lämnas i holkar på många platser i tätorter.

För företag gäller andra bestämmelser. 

Mer information om hur företag kan lämna elavfall finns på El-Kretsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förpackningar

Allt förpackningsavfall ska sorteras ut, både det som du får i hushållet och det du får i din verksamhet!

Förpackningar från hushållen ska lämnas på återvinningsstationer. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Kontaktuppgifter till dem finns vid varje återvinningsstation.

Information om var återvinningsstationerna är placerade i kommunerna finns på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också få mer information om källsortering av hushållsavfall.

Du som får förpackningsavfall i din verksamhet får lämna mindre mängder förpackningar (metall, glas, hårdplast, well/kartong/papp) kostnadsfritt på kommunens återvinningscentral. Företag som får större mängder förpackningar bör ta kontakt med en entreprenör för hämtning. Det finns ett flertal entreprenörer som hämtar sorterat avfall.

Lagstiftning

Bestämmelser om att alla ska sortera ut förpackningsavfall och hantera det skilt från annat avfall finns i Avfallsförordningen 2011:927länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall för materialåtervinning

Avfall för materialåtervinning är exempelvis metall, kartong, trä, plast och glas. Det finns stora mängder återvinningsbart material i blandat avfall från verksamheter och hushåll. Genom att öka materialåtervinningen skulle utsläppet av växthusgaser kunna minskas betydligt.

Företag kan lämna en viss mängd verksamhetsavfall på återvinningsstationerna mot företagsbiljetter.

Mer information om verksamhetsavfall och företagsbiljetter finns på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagstiftning

Bestämmelser om att alla ska sortera ut returpapper och lämna till ett insamlingssystem finns i Avfallsförordningen 2011:927länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ej brännbart avfall

Avfall som inte är brännbart är exempelvis betong, cement, tegel, lergods, porslin, glas, speglar, keramik och gipsskivor. Det avfallet ska sorteras ut från det brännbara avfallet. Avfallet läggs på deponi eller kan i vissa fall återanvändas för anläggningsändamål, som du kan läsa mer om här.

Producentansvar

Producentansvar innebär att den som producerat en vara också är skyldig att ta hand om varan när den blir avfall. I Sverige har vi idag lagstadgat producentansvar för

 • batterier
 • bilar
 • däck
 • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
 • förpackningar
 • returpapper
 • läkemedel
 • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

Läs mer om producentansvar på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-11-11

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se